RELATIONSHIPS OF COMMITMENT, PSYCHOLOGICAL PERFORMANCE, PSYCHOLOGICAL FLEXIBILITY: AN EXAMPLE OF TAEKWONDO ATHLETES

BAĞLILIK, PSİKOLOJİK PERFORMANS, PSİKOLOJİK ESNEKLİK İLİŞKİLERİ: TAEKWONDO SPORCULARI ÖRNEĞİ

RELATIONSHIPS OF COMMITMENT, PSYCHOLOGICAL PERFORMANCE, PSYCHOLOGICAL FLEXIBILITY: AN EXAMPLE OF TAEKWONDO ATHLETES

 
Author : Çiğdem Öner  , Engin Işık ABANOZ, Zübeyde CANKURTARAN  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 19
Page : 2167-2213
DOI Number: :
Cite : Çiğdem Öner , Engin Işık ABANOZ, Zübeyde CANKURTARAN, (2022). RELATIONSHIPS OF COMMITMENT, PSYCHOLOGICAL PERFORMANCE, PSYCHOLOGICAL FLEXIBILITY: AN EXAMPLE OF TAEKWONDO ATHLETES. International Journal of Eurasian Education and Culture, 19, p. 2167-2213. Doi: 10.35826/ijoecc.627.
    


Summary

This study aims to examine the relationships between sports commitment, psychological performance, and psychological flexibility in a sample of taekwondo athletes. Another aim of the research is to analyze whether taekwondo athletes' descriptive characteristics differ in sports commitment, psychological performance, and psychological flexibility. The study also aimed to reveal the variables that predict psychological performance. 448 (223 male, 225 female) taekwondo athletes aged 18-32 participated in the study. Participants answered Personal Information Form, Sports Engagement Scale, Psychological Flexibility Scale, and Psychological Performance Inventory. Findings showed that research variables differed significantly in sports experience, nationality status, and belt colors. The applied Pearson correlation analysis determined that there were positive, statistically significant relationships between all sub-dimensions of psychological performance, except for the negative energy sub-dimension, and the general and all sub-dimensions of sports commitment and psychological flexibility. Hierarchical regression analysis was applied to determine the variables predicting psychological performance. Nationality status, added to the model in the first step, was a positive predictor of self-confidence, attention control, visualization and imagery control, motivation, positive energy, and attitude control. In contrast, negative energy was a negative predictor. According to the applied hierarchical regression analysis, vigor, being in the moment, and dissociation are the positive determinants of self-confidence, while values and value-based behavior, being in the moment, acceptance, and dissociation, are the positive determinants of attention control. Findings showed that vigor, dedication, values and value-based behavior, and being in the moment positively predicted visualization and imagery control, while vigor, dedication, values and value-based behavior, being in the moment, and contextual self were positive predictors of motivation. While nationality, vigor, and being in the moment were found to be positive determinants of positive energy, being in the moment and dissociation came to the fore as positive predictors of attitude control. In addition, vigor, being in the moment, and contextual self were negative predictors of negative energy.Keywords

Sports engagement, Psychological performance, Psychological flexibility, TaekwondoAbstract

Bu çalışmada, spora bağlılık, psikolojik performans ve psikolojik esneklik arasındaki ilişkilerin taekwondo sporcuları örnekleminde incelenmesi amaçlanmaktadır. Taekwondo sporcularının tanımlayıcı özelliklerinin spora bağlılık, psikolojik performans ve psikolojik esneklik açısından farklılaşıp farklılaşmadığının analiz edilmesi araştırmanın bir diğer amacını oluşturmaktadır. Çalışmada, psikolojik performansı yordayan değişkenlerin ortaya konması ayrıca amaçlanmıştır. Araştırmaya 18-32 yaş arası 223’ü erkek, 225’i kadın 448 taekwondo sporcusu katılmıştır. Katılımcılar Kişisel bilgi Formu, Spora Bağlılık Ölçeği, Psikolojik Performans Envanteri ve Psikolojik Esneklik Ölçeği’ni yanıtlamışlardır. Bulgular spor deneyimi, millilik durumu ve kemer renklerinin araştırma değişkenleri açısından anlamlı düzeyde farklılaştığını göstermiştir. Uygulanan Pearson korelasyon analizinde, Psikolojik performansın olumsuz enerji alt boyutu dışındaki tüm alt boyutları ile spora bağlılık ve psikolojik esnekliğin geneli ve tüm alt boyutları arasında pozitif yönlü istatistiksel açıdan anlamlı ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. Bulgulara göre, olumsuz enerji tüm diğer araştırma değişkenleri ile negatif yönlü ilişki kaydetmektedir. Psikolojik performansı yordayan değişkenlerin saptanması amacıyla uygulanan hiyerarşik regresyon analizinde modele ilk adımda eklenen millilik durumunun özgüven, dikkat kontrolü, görselleştirme ve imgeleme kontrolü, motivasyon, olumlu enerji ve tutum kontrolünün pozitif, olumsuz enerjinin ise negatif yordayıcısı olduğu görülmüştür. Uygulanan hiyerarşik regresyon analiz sonuçlarına göre; zinde olma, anda olma ve ayrışma özgüvenin, değerler ve değerler doğrultusunda davranış, anda olma, kabul ve ayrışma dikkat kontrolünün pozitif belirleyicileridir. Bulgular, zinde olma, adanma, değerler ve değerler doğrultusunda davranış ve anda olmanın görselleştirme ve imgeleme kontrolünü pozitif yönde yordadığını, zinde olma, adanma, değerler ve değerler doğrultusunda davranış, anda olma ve bağlamsal benliğin motivasyonun pozitif yordayıcıları olduğunu göstermiştir. Millilik, zinde olma ve anda olma olumlu enerjiyi pozitif yönde belirleyici bulunurken, anda olma ve ayrışma tutum kontrolünün pozitif yordayıcısı olarak öne çıkmıştır. Buna ek olarak, zinde olma, anda olma ve bağlamsal benliğin olumsuz enerjinin negatif belirleyicileri olduğu tespit edilmiştir.Keywords

Spora bağlılık, Psikolojik performans, Psikolojik esneklik, Taekwondo