INVESTIGATION OF TEACHING THE SUBJECT OF QUADRİLATERALS WITH A DIALOGICAL APPROACH

DİYALOJİK YAKLAŞIMLA DÖRTGENLER KONUSUNUN ÖĞRETİMİNİN İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF TEACHING THE SUBJECT OF QUADRİLATERALS WITH A DIALOGICAL APPROACH

 
Author : Ebru Güveli  , Kübra ABDİOĞLU  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 19
Page : 2250-2295
DOI Number: :
Cite : Ebru Güveli , Kübra ABDİOĞLU, (2022). INVESTIGATION OF TEACHING THE SUBJECT OF QUADRİLATERALS WITH A DIALOGICAL APPROACH. International Journal of Eurasian Education and Culture, 19, p. 2250-2295. Doi: 10.35826/ijoecc.637.
    


Summary

This research was conducted to examine the applicability of the dialogic approach in teaching the subject of quadrilaterals to 5th grade students. The participants of the research are three students studying in the 5th grade of a public school in Ortahisar district of Trabzon province in the 2021-2022 academic year. In the research in which the case study method was adopted, the course process, which was taught in accordance with the dialogic approach with the students, lasted for three weeks. “Creating a diagonal scenario”, “change the position of the quadrilaterals”, “painting”, “secret grouping activity, “create a particular group of quadrilaterals analogous to the map of Turkey” activities were done in the lesson. Video recordings, teacher diaries and student diaries were used in the research. The obtained data were analyzed with descriptive analysis method and interpreted according to Alexander’s (2010) dialogic teaching principles "collectiveness", "reciprocity", "supportiveness", "cumulativeness" and "purposefulness". Data diversity was ensured through data triangulation to increase the validity and reliability of the study. The lessons taught with the dialogic approach took longer than the traditional method because they are designed according to the student's responses. In this approach, the student felt valued, active and satisfied with the application. From the teacher's point of view, the dialogic approach allowed the student's misconceptions to be accurately identified and also provided the opportunity to immediately resolve those misconceptions by creating a cognitive conflict. Although in the early days, it could be seen that the teacher could not break away from the traditional teacher role and presented prefabricated answers without directing the dialogues, she later adapted to her new role. She managed to conduct the dialogues under Alexander's principles. At the end of the research, it is recommended to create discussion environments in order to increase the questioning skills of the students. Books can be prepared, and teacher training on the dialogic approach can be conducted. This study can be conducted in crowded classrooms by enriching them with technology. In this way, time can be saved in conducting the activities.Keywords

Dialogical approach, mathematics teaching, special quadrilaterals, 5th grade studentsAbstract

Bu araştırma 5. sınıf öğrencilerine diyalojik yaklaşımla dörtgenler konusunun öğretiminin uygulanabilirliğini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını 2021-2022 eğitim öğretim yılında Trabzon ili Ortahisar ilçesindeki bir devlet okulunun 5. sınıfında öğrenim gören üç öğrenci oluşturmaktadır. Özel durum çalışması yönteminin benimsendiği araştırmada öğrencilerle diyalojik yaklaşımla işlenen ders süreci üç hafta sürmüştür. Derste “köşegen senaryosu oluşturma”, “dörtgenlerin duruşunu değiştirme” “boyama”, “gizli gruplama”, “Türkiye haritasına benzeterek özel dörtgenler kümesi oluşturma” etkinlikleri yapılmıştır.  Araştırmada veri toplamak amacıyla video kayıtları, öğretmen günlükleri ve öğrenci günlükleri kullanılmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiş ve Alexander (2010)’in diyalojik öğretim prensipleri olan “ortaklaşalık”, “karşılıklılık”, “destekleyicilik”, “birikimlilik” ve “amaçlılık” ilkelerine göre yorumlanmıştır. Araştırmada geçerliği ve güvenirliği artırmak amacıyla veri üçgenlemesi (triangulation) yöntemi kullanılarak veri çeşitliliği sağlanmıştır. Diyalojik yaklaşımla işlenen dersler öğrenci cevaplarına göre şekillendiği için geleneksel yönteme göre daha uzun sürmüştür. Bu yaklaşımla öğrencinin öğretmenle yakın iletişimde bulunduğu, öğretmenin öğrencisini dinleyip dersi öğrenci cevaplarına göre şekillendirildiği için öğrenciye kendini değerli hissettirdiği, öğrencilerin aktif olduğu ve uygulamadan memnun oldukları görülmüştür. Diyalojik yaklaşım, öğretmenin öğrenci yanılgılarını yakından görmesini sağlamış ve öğretmen bu yanılgıları bilişsel çelişki oluşturarak anında giderme fırsatı bulmuştur. İlk günlerde öğretmen geleneksel öğretmen rolünden uzaklaşamadığı için diyaloglarda yönlendirme yapamadan hazır cevapları sunmuş olsa da ilerleyen zamanlarda yeni rolüne adapte olmuş ve diyalogları Alexander’in prensiplerine uygun bir şekilde yönlendirmeyi başarmıştır. Araştırma sonunda, öğrencilerin soru sorma becerilerinin artırılması için tartışma ortamlarının oluşturulması önerilmektedir. Diyalojik yaklaşımla ilgili öğretmenlere yönelik kitaplar hazırlanabilir, eğitimler verilebilir. Kalabalık sınıflarda bu yöntem teknoloji ile zenginleştirilerek uygulanabilir ve bu şekilde etkinliklerin uygulanma sürecinde zamandan tasarruf sağlanabilir.Keywords

Diyalojik yaklaşım, matematik öğretimi, özel dörtgenler, 5. sınıf öğrencileri.