INTERDISCIPLINARY ART PRACTICES IN DRAWING EDUCATION

DESEN ÖĞRETİMİNDE DİSİPLİNLERARASI SANAT UYGULAMALARI

INTERDISCIPLINARY ART PRACTICES IN DRAWING EDUCATION

 
Author : Ruhi ÇAY  , İrfan Nihan DEMİREL  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 19
Page : 2506-2525
DOI Number: :
Cite : Ruhi ÇAY , İrfan Nihan DEMİREL, (2022). INTERDISCIPLINARY ART PRACTICES IN DRAWING EDUCATION. International Journal of Eurasian Education and Culture, 19, p. 2506-2525. Doi: 10.35826/ijoecc.642.
    


Summary

The aim of this study is to reveal if there is any difference in students’ opinions and motivation levels about drawing education and instruction before and after interdisciplinary art practices based on the relation of art and mathematics. The study was carried out with embedded design among mixed research methods. Study participants consisted of 10 first-year students taking the course “Drawing-I” for the first time as a part of their undergraduate study at Art Teaching Department in Education Faculty of a Turkish state university. Study data were collected by using the “Drawing Motivation Questionnaire”, a “Semi-Structured Interview Form” and a “Self-Assessment Form”. It was found that the content, activities and practices covered in the course of drawing instruction through interdisciplinary relation of art and mathematics increased students’ motivation levels. On the other hand, the aspects of drawing education such as techniques, knowledge and skill development increased students’ anxiety in applied courses because of aesthetic concerns and assessment anxiety. As another finding, interdisciplinary art practices improved students in associating art with various disciplines, learning the structure of drawing, model and anatomy, experiencing personal development, and increasing effectiveness in learning-teaching process. In light of these findings, it is recommended to plan the undergraduate drawing course applications in Art Teaching program within an interdisciplinary framework and to make sure that students participate in learning process actively by gaining outcomes from various disciplines.Keywords

Drawing, drawing instruction, interdisciplinary art practicesAbstract

Araştırmanın amacı, sanat ve matematik ilişkisinden yola çıkılarak uyarlanan disiplinlerarası sanat uygulamalarının, öğrencilerin desen eğitimi ve öğretimine ilişkin bakış açıları ve motivasyon düzeylerinde eğitim öncesi ve sonrasına bağlı olarak farklılık olup olmadığını tespit etmektir. Araştırma karma yöntem araştırmalarından “iç içe desen” yaklaşımına göre yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu, bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Programı birinci sınıfında öğrenim gören ve “Desen 1” dersini ilk kez alan toplam 10 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Desen Motivasyon Ölçeği”, “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” ve “Öz Değerlendirme Formu” kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, desen öğretiminde disiplinlerarası sanat uygulamalarının sanat ve matematik ilişkisi üzerinden öğretildiği ders içeriği, etkinlik ve uygulamalarının öğrencilerin motivasyon düzeyleri üzerinde olumlu bir etkisi olduğu ancak teknik, bilgi ve beceri gelişiminin uygulamalı derslerde estetik kaygı ve değerlendirilme psikolojisi nedeniyle kaygıda artışa sebep olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca disiplinlerarası sanat uygulamalarının öğrencilerin sanatı farklı disiplinlerle ilişkilendirme, desenin yapısını, model ve anatomiyi öğrenme, kişisel gelişim sağlama ve öğrenme-öğretme sürecinde etkililiği arttırma gibi süreçler açısından öğrencilere katkı sağladığı tespit edilmiştir. Bu sonuçlar ışığında Resim-İş Eğitimi programında desen dersi uygulamalarının disiplinlerarası yaklaşım dikkate alınarak planlanması ve öğrencilerin öğrenme sürecine aktif katılımlarının farklı disiplinlerin kazanımları üzerinden sağlanması önerilmektedir.Keywords

Desen, desen öğretimi, disiplinlerarası sanat uygulamaları