ORIENTEERING AS A SUPPORTIVE EDUCATIONAL TOOL: THE CASE OF MATHEMATICS AND SCIENCE

DESTEKLEYİCİ BİR EĞİTİM ARACI OLARAK ORYANTİRİNG: MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ ÖRNEĞİ

ORIENTEERING AS A SUPPORTIVE EDUCATIONAL TOOL: THE CASE OF MATHEMATICS AND SCIENCE

 
Author : Mehmet Asma  , Kadir Yıldız  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 20
Page : 272-300
DOI Number: :
Cite : Mehmet Asma , Kadir Yıldız, (2023). ORIENTEERING AS A SUPPORTIVE EDUCATIONAL TOOL: THE CASE OF MATHEMATICS AND SCIENCE. International Journal of Eurasian Education and Culture, 20, p. 272-300. Doi: 10.35826/ijoecc.643.
    


Summary

The rapid changes in education and changing needs of students force teachers to seek new methods and strategies that will more effectively support their students' learning experiences and increase their motivation for the courses. In this context, the aim of this research is to examine whether orienteering, a way-finding and discovery sport, can be used as a supportive educational tool, and whether a difference can be made in students' achievement levels in Mathematics and Science courses and their attitudes towards these courses. The research was carried out in a semi-experimental pattern with a pre-test-post-test control group. The study group consisted of 121 students from the 6th and 7th grades at Vestel Secondary School in the Yunusemre district of Manisa. The information tests created by the course teachers were used as a tool for data collection in determining the course achievements of the students in Mathematics and Science Sciences. “Math Attitude Scale” developed by Önal (2013) to measure students' attitudes towards Mathematics; The "Science Lesson Attitude Scale" developed by Keçeci and Kırbağ Zengin (2015) was used to measure attitudes towards science lessons. The tests were performed before and after the practices with the test-retest technique. It was decided which class would be the control group and which one would be the experimental group, according to the pretest scores and by random sampling. The control groups continued their courses as usual without any intervention, and the courses were carried out at one hour per week with orienteering-assisted activities in the experimental group. After two weeks of preparation and six weeks of practice, the achievement levels of the groups in Mathematics and Science and the attitudes of the students towards the courses were examined comparatively. Paired and independent samples t tests were used in the analysis of the data. The results revealed that the groups achieved positive and statistically significant learning in both Science and Mathematics lessons. As a result of the six-week applications, the control group's attitude scores towards science did not change, while the mathematics attitude scores of the experimental group increased significantly. The results obtained support the view that orienteering can be used in schools as an enjoyable learning tool that supports the diversity of teachers' methods.Keywords

Orienteering, education, science, mathematics, learning, attitude.Abstract

Eğitim alanında yaşanan hızlı değişimler ve öğrencilerin değişen ihtiyaçları, öğretmenleri öğrencilerinin öğrenme yaşantılarını daha etkin bir şekilde destekleyecek ve derslere olan motivasyonlarını artıracak yeni yöntem ve stratejilerin arayışına zorlamaktadır. Bu bağlamda bu araştırmanın amacı, bir yön bulma ve keşfetme sporu olan Oryantiring’in destekleyici bir eğitim aracı olarak kullanılması ile öğrencilerin Matematik ile Fen Bilimleri derslerindeki başarı düzeyleri ve bu derslere yönelik tutumlarında bir fark oluşturulup oluşturulamayacağının incelenmesidir. Araştırma öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel desende gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubu, Manisa ili Yunusemre ilçesi Vestel Ortaokulu’nda 6 ve 7. sınıflardan öğrenim gören toplam 121 öğrencidir. Ders öğretmenleri tarafından oluşturulan bilgi testleri öğrencilerin Matematik ile Fen Bilgisi ders başarılarının belirlenmesinde veri toplamada aracı olarak kullanılmıştır. Öğrencilerin Matematik dersine ilişkin tutumları için Önal (2013) tarafından geliştirilen “Matematik Dersi Tutum Ölçeği”; Fen Bilgisi dersi için ise Keçeci ve Kırbağ Zengin (2015) tarafından geliştirilen “Fen Bilgisi Dersi Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Testler uygulamalar öncesinde ve sonrasında test-tekrar test tekniği ile uygulanmıştır. Hangi sınıfın kontrol hangisinin deney grubu olacağına öntest skorlarına göre ve rasgele örneklem yolu ile karar verilmiştir. Kontrol grupları herhangi bir müdahale olmaksızın derslerine olağan şekliyle devam etmiş, deney grubunda ise dersler haftada bir saat oryantiring destekli etkinliklerle işlenmiştir. İki haftalık hazırlık ve altı haftalık uygulama sonucunda grupların Matematik ve Fen Bilimleri başarı düzeyleri ve bu derslere katılan öğrencilerin derslere ilişkin tutumları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Verilerin analizinde bağımlı ve bağımsız örneklemler t testleri kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar hem Fen hem de Matematik derslerinde grupların anlamlı düzeyde ve pozitif yönde öğrenme sağladığını ortaya koymuştur. Uygulamalar sonucunda kontrol grubunun Fen tutum puanları değişmezken deney grubunun puanları anlamlı şekilde yükselmiştir. Elde edilen sonuçlar oryantiring’in öğretmenlerin yöntem çeşitliliğini destekleyici ve keyifli bir öğrenme aracı olarak okullarda kullanılabileceği görüşünü destekler niteliktedir.Keywords

Oryantiring, eğitim, fen, matematik, öğrenme, tutum.