THE EFFECT OF PHILOSOPHY FOR CHILDREN AND COMMUNITIES (P4C) ON PRE-SERVICE TEACHERS' ATTITUDES TO CRITICAL THINKING AND PERCEPTION OF CRITICAL READING SELF-EFFICACY

ÇOCUKLAR VE TOPLULUKLAR İÇİN FELSEFENİN (P4C) ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEŞTİREL DÜŞÜNME TUTUMUNA VE ELEŞTİREL OKUMA ÖZYETERLİLİK ALGISINA ETKİSİ

THE EFFECT OF PHILOSOPHY FOR CHILDREN AND COMMUNITIES (P4C) ON PRE-SERVICE TEACHERS' ATTITUDES TO CRITICAL THINKING AND PERCEPTION OF CRITICAL READING SELF-EFFICACY

 
Author : Nilüfer Serin    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 20
Page : 384-415
DOI Number: :
Cite : Nilüfer Serin , (2023). THE EFFECT OF PHILOSOPHY FOR CHILDREN AND COMMUNITIES (P4C) ON PRE-SERVICE TEACHERS' ATTITUDES TO CRITICAL THINKING AND PERCEPTION OF CRITICAL READING SELF-EFFICACY. International Journal of Eurasian Education and Culture, 20, p. 384-415. Doi: 10.35826/ijoecc.651.
    


Summary

With the spread of the philosophy for children approach developed by Lipman, the way of teaching philosophy has changed all over the world and it has started to be used as a teaching method in different courses. Since the application principles and aims of the approach overlap to a large extent with the Turkish lesson, philosophy for children is also used in Turkish lessons for purposes such as improving thinking, providing critical reading, and contributing to speaking skills. Since it is thought that the Turkish teachers who will carry out the application should receive education on this subject and that it will also be beneficial in terms of teacher education, it has been decided to carry out this application with Turkish pre-service teachers. In this study, it was aimed to examine the effect of philosophy for children and communities (P4C) on the critical thinking attitude and critical reading self-efficacy perception of Turkish pre-service teachers. In the study, which was prepared with a single-group pretest-posttest experimental design, the subjects were selected with easily accessible case sampling. The study group consists of 54 pre-service teachers studying in the department of Turkish language teaching at a state university. Philosophy for children program was applied to the participants for 7 weeks. In the research, critical thinking attitude scale and critical reading self-efficacy perception scale were used before and after the experimental procedure to collect data. In the analysis of the data, dependent sample t-test analysis was performed. As a result of the analysis, there was a significant difference in favor of the experimental group in terms of willingness to gather information, self-regulation and making inferences, while there was no significant difference in terms of evidence-based decision making and being open to search for a reason. In terms of critical reading self-efficacy perception, a statistically significant difference was found in terms of both the whole scale and sub-dimensions of questioning, making inferences, analysis, evaluation, finding similarities and differences.Keywords

Philosophy for children, philosophy for communities, critical thinking, critical reading.Abstract

Lipman tarafından geliştirilen çocuklar için felsefe yaklaşımının yaygınlaşmasıyla beraber tüm dünyada felsefe öğretiminin şekli değişmiş, farklı derslerde de öğretim yöntemi olarak kullanılmaya başlamıştır. Yaklaşımın uygulama esasları ve amaçlarının Türkçe dersiyle büyük ölçüde örtüşmesi dolayısıyla Türkçe derslerinde de düşünmeyi geliştirmek, eleştirel okumayı sağlamak, konuşma becerilerine katkıda bulunmak gibi amaçlarla çocuklar için felsefeden yararlanılmaktadır. Uygulamayı yürütecek olan Türkçe öğretmenlerinin bu konuda eğitim alması gerektiği ve aynı zamanda öğretmen eğitimi açısından da faydalı olacağı düşünüldüğü için Türkçe öğretmeni adaylarıyla bu uygulamanın yapılmasına karar verilmiştir. Bu araştırmada çocuklar ve topluluklar için felsefenin (P4C) Türkçe öğretmeni adaylarının eleştirel düşünme tutumuna ve eleştirel okuma özyeterlilik algısına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Tek gruplu ön test-son test deneysel desenle hazırlanan araştırmada denekler kolay ulaşılabilir durum örneklemesi ile seçilmiştir. Çalışma grubu bir devlet üniversitesinde Türkçe öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 54 öğretmen adayından oluşmaktadır. Katılımcılara 7 hafta süresince çocuklar için felsefe programı uygulanmıştır. Araştırmada verileri toplamak için deneysel işlem öncesi ve sonrasında eleştirel düşünme tutum ölçeği ile eleştirel okuma özyeterlilik algısı ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde bağımlı örneklem t testi analizi yapılmıştır. Analizler sonucunda eleştirel düşünme tutumları ölçeğinin tamamı, bilgi toplamaya isteklilik, öz düzenleme ve çıkarımda bulunma açısından deney grubu lehine anlamlı bir fark görülürken kanıta dayalı karar verme ve neden aramaya açıklık açısından anlamlı düzeyde bir fark görülmemiştir. Eleştirel okuma özyeterlilik algısı açısından ise hem ölçeğin tamamı hem de sorgulama, çıkarımda bulunma, analiz, değerlendirme, benzerlikleri ve farklılıkları bulma alt boyutları bakımından istatiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmiştir.Keywords

Çocuklar için felsefe, topluluklar için felsefe, eleştirel düşünme, eleştirel okuma.