TEACHING METHODS-TECHNIQUES, COURSE MATERIALS AND ASSESSMENT TOOLS USED BY HIGH SCHOOL TEACHERS IN THEIR LESSONS

LİSE ÖĞRETMENLERİNİN DERSLERİNDE KULLANDIKLARI ÖĞRETİM YÖNTEM-TEKNİKLERİ, DERS MATERYALLERİ ve ÖLÇME ARAÇLARI

TEACHING METHODS-TECHNIQUES, COURSE MATERIALS AND ASSESSMENT TOOLS USED BY HIGH SCHOOL TEACHERS IN THEIR LESSONS

 
Author : Kenan Demir    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 20
Page : 543-588
DOI Number: :
Cite : Kenan Demir , (2023). TEACHING METHODS-TECHNIQUES, COURSE MATERIALS AND ASSESSMENT TOOLS USED BY HIGH SCHOOL TEACHERS IN THEIR LESSONS. International Journal of Eurasian Education and Culture, 20, p. 543-588. Doi: 10.35826/ijoecc.654.
    


Summary

In this research, the teaching processes of Turkish language and literature, language-expression, mathematics, geometry, physics, accounting in companies, office programs in computers, legal services, legal secretariat, entrepreneurship and business management courses are described. The study, which describes the teaching-learning process of general and vocational courses, was carried out with a "cumulative case" study for 3 years and 5 terms. In the research, the annual plans of 24 teachers were examined and the lessons of these teachers were observed by 94 teacher candidates for 993 lesson hours. With the content analysis of the teachers' annual plans and the written observations of the teacher candidates, the themes of "teaching method-technique", "teaching tools" and "assessment tools" emerged. Teachers included teaching methods such as lecturing, question-answer, commentary, case study, problem solving and demonstration in their annual plans. In the classroom observations, it was determined that the teachers mostly used lecturing, testing, question-answer, and dictation methods in their lessons. In annual plans, course tools such as course book, presentation, tests, Eba materials, dictionary and spelling guide, concept maps and magazines were written. However, it was determined that the teachers used textbooks, tests and slides in their lessons, and it was observed that some of them did not use any materials. It has been revealed that teachers also use assessment tools such as multiple-choice and short-answer tests, written exams, and mixed exams in their teaching, which they specify in their annual plans. Although the years and students have changed, it has been revealed that the teachers use similar annual plans, teaching methods, teaching materials and assessment tools in their lessons. In addition, it has been determined that teachers who teach different courses in different schools with different students, use similar annual plans, teaching methods, lesson design and assessment tools in the teaching-learning process of their lessons.Keywords

High school courses, assessment tools, teaching materials, teaching methods, high school teachersAbstract

Bu araştırmada Türk dili ve edebiyatı, dil-anlatım, matematik, geometri, fizik dersleri ile şirketlerde muhasebe, bilgisayarda ofis programları, hukuk hizmetleri, hukuk sekreterliği, girişimcilik ve işletme yönetimi derslerinin öğretme süreci betimlenmiştir. Genel ve mesleki derslerin öğretme-öğrenme sürecinin betimlendiği çalışma 3 yıl ve 5 dönem boyunca “birikimli durum” çalışmasıyla yürütülmüştür. Araştırmada 24 öğretmenin yıllık planları incelenmiş ve öğretmenlerin dersleri 94 öğretmen adayı tarafından 993 ders saati gözlemiştir. Öğretmenlerin yıllık planları ve öğretmen adaylarının yazılı gözlemleri içerik analiziyle ile “öğretim yöntem-teknik”, “öğretim araç-gereçleri” ve “ölçme araçları” temaları ortaya çıkmıştır. Öğretmenler yıllık planlarına düz anlatım, soru-cevap, takrir, örnek olay, problem çözme, gösteri gibi öğretim yollarını yazmıştır. Sınıf içi gözlemlerde öğretmenlerin derslerinde çoğunlukla anlatım, yaprak test çözme, soru-cevap, yazdırma (dikte ettirme) yöntemlerini kullandıkları belirlenmiştir. Yıllık planlarda; ders kitabı, sunu, yaprak testleri, Eba materyalleri, sözlük ve yazım kılavuzu, kavram haritası, dergi gibi ders araçları yazılmıştır. Ancak öğretmenlerin derslerinde ders kitabı, yaprak test, slayt kullandıkları belirlenmiş, bazılarının ise materyal kullanmadığı gözlenmiştir. Öğretmenlerin yıllık planlarında belirttikleri çoktan seçmeli ve kısa cevaplı test, yazılı yoklama, karma sınav gibi ölçme araçlarını öğretimlerinde de kullandıkları ortaya çıkmıştır. Yıllar ve öğrenciler değişse de öğretmenlerin kendi derslerinde benzer yıllık planları, öğretim yöntemlerini, ders araçlarını ve ölçme araçlarını kullandıkları ortaya çıkmıştır. Ayrıca farklı okullarda, farklı öğrencilerle ve farklı dersler işleyen öğretmenlerin derslerinin öğretme-öğrenme sürecinde benzer yıllık planları, öğretim yöntemlerini, ders ve ölçme araçlarını kullandıkları belirlenmiştir.Keywords

Lise dersleri, öğretim araç-gereçleri, öğretim yöntemleri, ölçme araçları, lise öğretmenleri