AN ANALYSIS OF SOCIO-SCIENTIFIC TEXTS PREPARED THROUGH CREATIVE WRITING

YARATICI YAZMA İLE OLUŞTURULAN SOSYOBİLİMSEL METİNLERİN İNCELENMESİ

AN ANALYSIS OF SOCIO-SCIENTIFIC TEXTS PREPARED THROUGH CREATIVE WRITING

 
Author : Emine UZUN    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 20
Page : 59-96
DOI Number: :
Cite : Emine UZUN , (2023). AN ANALYSIS OF SOCIO-SCIENTIFIC TEXTS PREPARED THROUGH CREATIVE WRITING . International Journal of Eurasian Education and Culture, 20, p. 59-96. Doi: 10.35826/ijoecc.658.
    


Summary

This study is an attempt to examine the socio-scientific texts written by pre-service science teachers through using the creative writing technique. The study was conducted with the final year pre-service teachers studying in science education at a state university in Turkey. Qualitative research method was employed to examine and interpret the data in depth. Data were collected with the socio-scientific texts through the creative writing technique. Descriptive and content analyses were used during data analysis. Prior to the data collection process, the pre-service science teachers were informed about creative writing. The results revealed that the pre-service teachers mostly wrote texts in conversation-dialogue, informative text and story types; moreover, they mostly preferred socio-scientific issues such as environmental problems, GMOs and nuclear power plants. The results also suggested that the most frequently used concepts while writing socio-scientific texts were identified as "waste, garbage, filter, global climate change, ozone layer, gene transfer, genetic change, organism, clean energy, uranium, energy efficiency and danger". On analysing the socio-scientific texts written by the pre-service science teachers through the creative writing technique in terms of language and expression, they were at a satisfactory level in terms of language fluency, clarity of the text, use of appropriate statement, punctuation-spelling and suitability for the structure of text creation. As regards the socio-scientific texts written through the creative writing technique in terms of the presentation and order of scientific concepts, the texts were generally noted to be at a satisfactory level. The pre-service teachers may be provided the opportunity to perform such creative writing activities and write their concepts and knowledge regarding their fields in an original way.Keywords

Socio-scientific issues, creative writing technique, pre-service science teachers, activity.Abstract

Araştırmanın amacı, fen bilimleri öğretmen adaylarının yaratıcı yazma tekniğini kullanarak yazdıkları sosyo-bilimsel metinleri incelemektir. Araştırma, Türkiye’de bir devlet üniversitesinde fen bilimleri eğitiminde öğrenim gören 4. sınıf öğretmen adayları ile gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada elde edilen verileri derinlemesine incelemek ve yorumlamak için nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada veriler, yaratıcı yazma tekniği kullanılarak elde edilen sosyo-bilimsel metinlerle toplanmıştır. Elde edilen veriler, betimsel analiz ve içerik analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Veriler toplanmadan önce fen bilimleri öğretmen adaylarına yaratıcı yazma ile ilgili bilgilendirme eğitimi verilmiştir. Araştırma sonucunda fen bilimleri öğretmen adaylarının yazdığı sosyo-bilimsel metinler incelendiğinde en fazla sohbet-diyalog, bilgilendirici metin ve hikâye türlerinde metinler yazdıkları; sosyo-bilimsel konulardan en çok çevresel problemler, GDO ve nükleer enerji santrallerini tercih ettikleri görülmüştür. Sosyo-bilimsel metin yazarken en sık kullanılan kavramlara bakıldığındaysa “atık, çöp, filtre, küresel iklim değişikliği, ozon tabakası, gen aktarımı, genetik değişim, organizma, temiz enerji, uranyum, enerji verimi ve tehlike” kavramları göze çarpmaktadır. Fen bilimleri öğretmen adayları tarafından yaratıcı yazma tekniği ile yazılmış sosyo-bilimsel metinler, dil ve anlatım yönüyle incelendiğinde metinlerin; akıcı dil kullanımı, metnin anlaşılır olması, amaca uygun ifadeler kullanımı, yazım-noktalama-imla ve metin oluşturma yapısına uygunluk bakımından iyi düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Son olarak, yaratıcı yazma tekniği ile yazılan sosyo-bilimsel metinler bilimsel kavramların sunumu ve bilimsel kavramların dizilişi yönüyle incelendiğinde, metinlerin genel olarak iyi derecede olduğu belirlenmiştir. Öğretmen adaylarına bu tür yaratıcı yazma etkinlikleri gerçekleştirme imkânı verilerek, çalışma gruplarına alanlarıyla ilgili kavram ve bilgilerini özgün bir şekilde yazıya dökme fırsatı verilebilir.Keywords

Sosyo-bilimsel konular, yaratıcı yazma tekniği, fen bilimleri öğretmen adayları, etkinlik.