EXAMINATION OF MARIAN MIEDLAR CELLO SCHOOL 2 METHOD IN TERMS OF ACHIEVEMENTS

MARİAN MİEDLAR ÇELLO OKULU 2 METODUNUN KAZANIMLAR BAKIMINDAN İNCELENMESİ

EXAMINATION OF MARIAN MIEDLAR CELLO SCHOOL 2 METHOD IN TERMS OF ACHIEVEMENTS

 
Author : Müslüm Akın KUMTEPE    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 20
Page : 359-383
DOI Number: :
Cite : Müslüm Akın KUMTEPE , (2023). EXAMINATION OF MARIAN MIEDLAR CELLO SCHOOL 2 METHOD IN TERMS OF ACHIEVEMENTS. International Journal of Eurasian Education and Culture, 20, p. 359-383. Doi: 10.35826/ijoecc.662.
    


Summary

Cello education, as a sub-field of instrument education, can be thought of as a teaching program in which the achievements are shaped through a gradual learning process. As in all instrument education, the aim in cello education is also to determine the target behaviors that are desired to be acquired by the individual from the simple to the complex, and to create a learning process. The achievements determined for this purpose are shaped according to the knowledge and experience achievemented throughout history and transformed into a learning process with a systematic and methodological approach by cello educators. This learning process, created by educators with sufficient knowledge and experience in cello education, lays the groundwork for the creation of cello methods, which are a written source. In this research, it is aimed to reveal all the cognitive and psychomotor achievements by examining the Marian Miedlar Cello School 2. This research is a descriptive study designed with qualitative research methods in order to reveal the cognitive and psychomotor achievements of the method called Miedlar Cello School 2. The case study design, one of the qualitative research designs, was used in the research. The universe of this research is the Miedlar Cello School 2 method. This method; It consists of Methodological Principles, Position List, Position Changes, various exercises from numbers 1 to 309, scales in Two Octaves, and Cello Pieces with Piano Accompaniment. The sample of the research consists of the titles named "Methodological Principles" and "Position List" in terms of revealing the cognitive achievements of this method, and studies numbered 1-309 in terms of revealing the psychomotor achievements. In the research, first of all, the book called Miedlar Cello School 2, which constitutes the sample, was examined in general terms, the limitations were determined and it was determined from which parts the cognitive and psychomotor achievements would be extracted. While the findings related to cognitive achievements were obtained, the texts in the sections were translated from Polish to English or Turkish and summarized in a meaningful way.Keywords

Cello education, cello method, positions in celloAbstract

Viyolonsel eğitimi, çalgı eğitiminin alt alanı olarak kazanımların kademeli bir öğrenim sürecinden geçerek şekillendiği bir öğretim programı olduğu düşünülebilir. Her çalgı eğitiminde olduğu gibi viyolonsel eğitiminde de amaç, basitten karmaşığa doğru bireye kazandırılması istenen hedef davranışların belirlenerek bir öğrenim sürecinin oluşturulmasıdır. Bu amaç doğrultusunda belirlenen kazanımlar, tarih boyunca edinilen bilgi ve birikime göre şekillendirilerek viyolonsel eğitimcileri tarafından sistematik ve metodolojik yaklaşımla bir öğrenim sürecine dönüştürülür. Viyolonsel eğitiminde yeterli bilgi ve birikime sahip eğitimciler tarafından oluşturulan bu öğrenim süreci yazılı bir kaynak olan viyolonsel metodlarının oluşturulmasına zemin hazırlamaktadır. Bu araştırmada Marian Miedlar 2 viyolonsel metodunun incelenerek bilişsel ve devinişsel olmak üzere tüm kazanımların ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Bu araştırma, Miedlar Çello Okulu 2 adlı kitabın bilişsel ve devinişsel kazanımlarını ortaya koymak amacıyla nitel araştırma yöntemleri ile kurgulanmış bir betimsel çalışmadır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Bu araştırmanın evrenini Miedlar Çello Okulu 2 metodu oluşturmaktadır. Bu metot; Metodolojik İlkeler, Konum Listesi, Konum Değişiklikleri, 1 ila 309 numaralar arasında bulunan çeşitli alıştırmalar, İki Oktav İçinde Diziler ve Piyano Eşlikli Viyolonsel Parçaları bölümlerinden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise bu metodun bilişsel kazanımlarının ortaya konulması bakımından “Metodolojik İlkeler” ile “Konum Listesi” adlı başlıklar ve devinişsel kazanımların ortaya konulması bakımından ise 1-309 numaralı çalışmalar oluşturmaktadır. Araştırmada öncelikle örneklemi oluşturan Miedlar Çello Okulu 2 adlı kitap genel hatlarıyla incelenmiş, sınırlılıklar belirlenerek bilişsel ve devinişsel kazanımlarının hangi bölümlerden çıkarılacağı tespit edilmiştir. Bilişsel kazanımlarla ilgili bulgular elde edilirken, bölümlerdeki metinler Lehçeden İngilizceye veya Türkçeye çevrilerek anlamlı bir şekilde özetlenmiştir. Devinişsel kazanımlar ortaya çıkarılırken ise öncelikle tüm kazanımlar belirlenmiş, alıştırmalardaki kazanımlar ise tablo yardımı kodlanarak elde edilmiştir.Keywords

Viyolonsel eğitimi, viyolonsel metotları, viyolonselde konumlar