DEVELOPMENT OF THE SCALE-TEACHER FORM TO EVALUATE THE ATTITUDES OF MIDDLE SCHOOL STUDENTS WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER TOWARDS PHYSICAL EDUCATION

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÖĞRETMEN FORMU İLE DEĞERLENDİRİLME ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

DEVELOPMENT OF THE SCALE-TEACHER FORM TO EVALUATE THE ATTITUDES OF MIDDLE SCHOOL STUDENTS WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER TOWARDS PHYSICAL EDUCATION

 
Author : Zekiye Özkan  , Mahmut AYAZ, Yusuf ALPDOĞAN  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 20
Page : 526-542
DOI Number: :
Cite : Zekiye Özkan , Mahmut AYAZ, Yusuf ALPDOĞAN, (2023). DEVELOPMENT OF THE SCALE-TEACHER FORM TO EVALUATE THE ATTITUDES OF MIDDLE SCHOOL STUDENTS WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER TOWARDS PHYSICAL EDUCATION . International Journal of Eurasian Education and Culture, 20, p. 526-542. Doi: 10.35826/ijoecc.670.
    


Summary

The aim of this study is to develop an attitude scale (PEAS) towards physical education lesson of secondary school students with Autism Spectrum disorder and to reveal students' attitudes in line with this developed scale. The scale, which was prepared during the scale development phase, was applied to 186 secondary school students with Autism Spectrum disorder, and EFA was performed with it. Afterwards, it was applied to 226 secondary school students again for the CFA for the remaining items. Explanatory Factor Analysis (EFA) revealed that the scale consisted of 22 items and these items were collected under a single factor. It was seen that the construct obtained as a result of the EFA was confirmed by the Confirmatory Factor Analysis (CFA). The single factor was found to explain 60.288% of the total variance. The item factor loadings were found to range from .730 to .835. These analyses revealed that all the items in the scale could discriminate. In addition, as a result of ANOVA, the attitudes of the students were found to vary significantly depending on the extent to which they are affected by the ASD and whether they do sports or not. The Cronbach alpha reliability coefficient of the unidimensional scale was found to be .96. Validity and reliability analyses revealed that the Physical Education Attitude Scale is a valid and reliable measurement tool for students with Autism Spectrum Disorder.Keywords

Autism spectrum disorder, physical education, attitude scale.Abstract

Bu çalışmanın amacı, Otizm Spektrum bozukluğu olan ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik tutum ölçeği (BETÖ) geliştirmektir. Ölçek geliştirme aşamasında hazırlanan ölçek Otizm Spektrum bozukluğu olan 226 ortaokul öğrencisine uygulanmıştır. Yapılan AFA sonucunda ölçeğin 22 maddeden oluştuğu ve bu maddelerin tek boyutta toplandığı görülmüştür. AFA sonucunda elde edilen yapıyı DFA sonucunda doğrulandığı görülmüştür. Bu bulgular birlikte değerlendiğinde toplam varyansa katkı değeri %60,288'dir. Madde faktör yüklerinin .730 ile .835 arasında değer aldığı görülmüştür. Bu analizler sonucunda ölçekte bulunan tüm maddelerin ayırt edici olduğu belirlenmiştir. Ayrıca ANOVA sonucunda Otizm Spektrum bozukluğu olan öğrencilerin spektrumdan etkilenme derecesine ve öğrencinin spor yapıp yapmadığına göre anlamlı düzeyde farklılaştığı ortaya çıkmıştır. Tek boyutlu elde edilen ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik katsayısının .967 olduğu görülmüştür. Geçerlilik ve güvenilirlik analizi sonucunda beden eğitimi tutum ölçeğinin Otizm Spektrum bozukluğu olan öğrenciler için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu sonucuna varılmıştır.Keywords

Otizm spektrum bozukluğu, beden eğitimi, tutum ölçeği.