VOLLEYBALL: BEHIND THE PROFESSIONALISM

VOLEYBOL: PROFESYONELLİĞİN ARDINDA

VOLLEYBALL: BEHIND THE PROFESSIONALISM

 
Author : Aylin Özge Pekel  , Nagihan KIRIKOĞLU, Emre Can IĞDIR  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 22
Page : 1612-1624
DOI Number: :
Cite : Aylin Özge Pekel , Nagihan KIRIKOĞLU, Emre Can IĞDIR, (2023). VOLLEYBALL: BEHIND THE PROFESSIONALISM. International Journal of Eurasian Education and Culture, 22, p. 1612-1624. Doi: 10.35826/ijoecc.699.
    


Summary

Volleyball is a sports discipline that requires solid teamwork and practice in order to achieve individual goals, with a high level of excitement and pleasure to watch. Therefore, the aim of this research is to reveal the expectations of volleyball players behind professionalism through the metaphors they create for their own disciplines. 37 athletes performing in volleyball leagues participated in the study. The phenomenology design, which is one of the qualitative research methods, was used in the research. The data of the research were obtained by applying the personal information form to the athletes and asking the athletes “like volleyball……/similar; because…” by completing the sentence. The data collection tool was applied by the researchers. Participants took part in the research on a voluntary basis. The data were analyzed by content analysis technique, and the stages of naming, screening, category development, validity and reliability, calculating and interpreting the frequencies of the obtained metaphors were followed in the analysis of the data. The metaphors produced by the athletes are divided into four conceptual categories: "emotion", "element of success", "struggle", "source of livelihood". It is thought that the evaluation of the pressure on the athletes can have a positive effect on the athletes, knowing that volleyball has different needs such as work and income sources, as well as the increasing environmental factors in every age group, as well as the fact that the athletes move away from the game and entertainment form with the transition to professionalism.Keywords

Volleyball, sport, metaphor, perception, phenomenology, qualitative research.Abstract

Dünyada en çok uygulanan beş spordan biri olan voleybol, bireysel hedeflere ulaşmak için sağlam takım çalışması ve pratik gerektiren, heyecanı ve seyir zevki yüksek bir spor branşıdır. Voleybolcuların performansa yönelik gereksinimlerinin yanı sıra psikolojik ihtiyaçlarının da bilinmesi ve çeşitli uygulamalarla desteklenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, bu araştırmanın amacı, voleybolcuların profesyonelliğin ardında kendi branşlarına yönelik oluşturdukları metaforlar vasıtasıyla beklentilerini ortaya çıkarmaktır. Araştırmaya, voleybol liglerinde performans sergileyen 37 sporcu katılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan fenomenoloji (olgu bilim) deseni kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, sporculara kişisel bilgi formu uygulanarak ve sporculardan “voleybol…… gibidir / benzer; çünkü…” cümlesini tamamlamaları yoluyla elde edilmiştir. Veri toplama aracı bizzat araştırmacılar tarafından uygulanmıştır. Katılımcılar, gönüllülük esasına dayanarak araştırmada yer almıştır. Veriler içerik analizi tekniğiyle çözümlenmiş, verilerin analizinde sırasıyla adlandırma, eleme, kategori geliştirme, geçerlik ve güvenirliğin sağlanması, elde edilen metaforların frekanslarının hesaplanması, yorumlanması aşamaları takip edilmiştir. Sporcuların ürettikleri metaforlar “duygu”, “başarı unsuru”, “mücadele”, “geçim kaynağı” olmak üzere dört kavramsal kategoriye ayrılmıştır. Araştırmada sporcuların en çok “duygu” daha sonra sırasıyla “mücadele”, “geçim kaynağı” ve “başarı” temasına ait metaforlar oluşturdukları tespit edilmiştir. Voleybolun her yaş grubunda artan çevresel faktörlerin yanı sıra sporcuların profesyonelliğe geçişiyle birlikte oyun ve eğlence formundan uzaklaşıp iş ve gelir kaynağı gibi farklı gereksinimleri olduğunun bilinmesiyle, sporcular üzerinde hâkim olan baskının değerlendirmesinin sporcular üzerinde pozitif anlamda etki edilebileceği düşünülmektedir.Keywords

Voleybol, spor, metafor, algı, fenomenoloji, nitel araştırma.