DETERMINATION OF DIGITAL COMPETENCIES OF PRE-SERVICE SPECIAL EDUCATION TEACHERS

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİJİTAL YETERLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

DETERMINATION OF DIGITAL COMPETENCIES OF PRE-SERVICE SPECIAL EDUCATION TEACHERS

 
Author : Ahmet Serhat Uçar  , Tuğba Sivrikaya, Havva Aysun Karabulut  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 23
Page : 1979-1997
DOI Number: :
Cite : Ahmet Serhat Uçar , Tuğba Sivrikaya, Havva Aysun Karabulut, (2023). DETERMINATION OF DIGITAL COMPETENCIES OF PRE-SERVICE SPECIAL EDUCATION TEACHERS. International Journal of Eurasian Education and Culture, 23, p. 1979-1997. Doi: 10.35826/ijoecc.758.
    


Summary

The aim of this study is to determine the digital competencies of pre-service special education teachers. A total of 192 pre-service special education teachers who are studying in special education teaching programs of universities affiliated to the Higher Education Institution in various provinces of Turkey participated in the study. 111 of the participants were female and 82 were male. In the study designed with a single survey model, data were collected with the Personal Information Form and the Basic Digital Competencies Scale for University Students. The data were collected through Microsoft Forms and analyzed using the Kolmogorov-Smirnow (K-S) Test. It was determined that the digital competencies of pre-service special education teachers were at a medium level. While there was no significant difference between the participants' digital competencies and gender and age, it was found that there was a significant difference between grade level, graduated high school and the status of receiving a training to develop digital competencies. It was determined that 4th grade pre-service special education teachers who participated in the study had more digital competencies than 1st grade pre-service special education teachers. It was determined that those who had previously received a training to develop digital competencies had more digital competencies than those who had not. In order for pre-service special education teachers to catch up with the age, it is recommended that they attend seminars on the development of digital competencies and the use of digital resources, follow and participate in training opportunities such as distance education, web browsing, web seminars, etc.Keywords

Digital competencies, Pre-service teacher, Pre-service special education teacherAbstract

Bu çalışmanın amacı, özel eğitim öğretmen adaylarının dijital yeterliklerini belirlemektir. Çalışmaya Türkiye'nin çeşitli illerinde Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı üniversitelerin özel eğitim öğretmenliği programlarında öğrenim gören toplam 192 özel eğitim öğretmen adayı katılmıştır. Katılımcıların 111'i kadın, 82'si erkektir. Tekil tarama modeli ile tasarlanan çalışmada veriler Kişisel Bilgi Formu ve Üniversite Öğrencileri İçin Temel Dijital Yetkinlikler Ölçeği ile toplanmıştır. Veriler Microsoft Forms aracılığıyla toplanmış ve Kolmogorov-Smirnow (K-S) Testi kullanılarak analiz edilmiştir. Özel eğitim öğretmen adaylarının dijital yeterliklerinin orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların dijital yetkinlikleri ile cinsiyet ve yaş arasında anlamlı bir fark bulunmazken, sınıf düzeyi, mezun olunan lise ve dijital yetkinlikleri geliştirmeye yönelik bir eğitim alma durumu arasında anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan 4. sınıf özel eğitim öğretmen adaylarının 1. sınıf özel eğitim öğretmen adaylarına göre daha fazla dijital yetkinliğe sahip oldukları belirlenmiştir. Daha önce dijital yetkinlikleri geliştirmeye yönelik bir eğitim alanların almayanlara göre daha fazla dijital yetkinliğe sahip olduğu belirlenmiştir. Özel eğitim öğretmen adaylarının çağı yakalayabilmeleri için dijital yetkinliklerin geliştirilmesi ve dijital kaynakların kullanımına yönelik seminerlere katılmaları, uzaktan eğitim, web tarama, web seminerleri vb. eğitim olanaklarını takip etmeleri ve katılmaları önerilmektedir.Keywords

Dijital yeterlikler, Öğretmen adayı, Özel eğitim öğretmeni adayı