ENSURING SOCIAL JUSTICE AND STUDENT MOTIVATION THROUGH DISTANCE EDUCATION: LEARN AND EARN MODEL

UZAKTAN EĞİTİMLE SOSYAL ADALETİN VE ÖĞRENCİ MOTİVASYONUNUN SAĞLANMASI: ÖĞREN VE KAZAN MODELİ

ENSURING SOCIAL JUSTICE AND STUDENT MOTIVATION THROUGH DISTANCE EDUCATION: LEARN AND EARN MODEL

 
Author : Ferhat Han    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 23
Page : 2839-2853
DOI Number: :
Cite : Ferhat Han , (2023). ENSURING SOCIAL JUSTICE AND STUDENT MOTIVATION THROUGH DISTANCE EDUCATION: LEARN AND EARN MODEL. International Journal of Eurasian Education and Culture, 23, p. 2839-2853. Doi: 10.35826/ijoecc.759.
    


Summary

Distance education is one of the ways of ensuring social justice in higher education for students who do not have the opportunity to access higher education. By providing flexibility of time and location, distance education offers a particularly important opportunity for individuals who face economic, geographical, or other barriers to accessing higher education. However, especially disadvantaged students have limited opportunities for distance learning. In many countries around the world, a considerable proportion of the population does not have access to the internet or a personal computer. Many students who have access to distance education and start a distance education program drop out for various reasons. In this article, increasing access to higher education through distance education and how to overcome absenteeism problems in distance education are discussed. This study, which review the literature and proposes a model, is descriptive in nature. A learn and earn model was proposed to ensure students' motivation to learn. In the learn and earn model, the focus is on how to assess student achievement and how to finance the preparation of teaching content and cash payments to students. In distance education, the income generated by the elimination of expenditures in traditional higher education systems is the main financial source of the model. Other sources of finance for the learn and earn model are a collaborative budget of governments, international organizations, and the private sector.Keywords

Distance education, social justice, motivation, learn and earn model.Abstract

Geleneksel anlamda yüz yüze yükseköğretime ulaşma imkânı bulamayan öğrenciler için uzaktan eğitim yükseköğretimde sosyal adaletin sağlamanın araçlarında biridir. Uzaktan eğitim zaman ve mekân esnekliği sağlayarak, ekonomik, coğrafi ve diğer nedenlere bağlı olarak yükseköğretime ulaşamayan öğrenciler için önemli bir imkandır. Bununla birlikte özellikle dezavantajlı konumdaki öğrencilerin uzaktan eğitim imkanları da kısıtlıdır. Dünyanın birçok ülkesinde nüfusun büyük bir bölümünün internete erişimi ve kişisel bir bilgisayarı yoktur. Uzaktan eğitime erişimi olan ve uzaktan eğitim programına başlayan birçok öğrenci de çeşitli nedenlere bağlı olarak öğrenimlerini yarıda bırakmaktadır. Bu makalede, uzaktan eğitim yoluyla yükseköğretime erişimin artırılması ve uzaktan eğitimde devamsızlık problemlerinin nasıl giderilebileceği tartışılmıştır. Alanyazın çalışmaları çerçevesinde bir model öneren bu çalışma betimsel niteliktedir. Makalede öğrencilerin öğrenme motivasyonlarının sağlanabilmesi amacıyla öğren ve kazan modeli önerilmiştir. Öğren ve kazan modelinde, öğrenci başarılarının nasıl değerlendirileceği, öğretim içeriğinin hazırlanmasına ve öğrencilere yapılacak nakit ödemelere ilişkin finansmanın nasıl sağlanabileceği üzerinde durulmuştur. Uzaktan eğitimde, geleneksel yüksek öğretim sistemlerinde yapılacak harcamaların ortadan kalkmasıyla elde edilecek gelir, modelin en temel finans kaynağıdır. Öğren ve kazan modeli için diğer finans kaynakları hükümetlerin, uluslararası kuruluşların ve özel sektörün işbirliğine dayalı oluşturacağı bir bütçedir.Keywords

Uzaktan eğitim, sosyal adalet, motivasyon, öğren ve kazan modeli.