EFFECT OF 8-WEEK PLYOMETRIC TRAINING ON PHYSICAL FITNESS PARAMETERS IN WRESTLERS

GÜREŞÇİLERDE 8 HAFTALIK PLİYOMETRİK ANTRENMANIN FİZİKSEL UYGUNLUK PARAMETRELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

EFFECT OF 8-WEEK PLYOMETRIC TRAINING ON PHYSICAL FITNESS PARAMETERS IN WRESTLERS

 
Author : musa şahin    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 23
Page : 2397-2406
DOI Number: :
Cite : musa şahin , (2023). EFFECT OF 8-WEEK PLYOMETRIC TRAINING ON PHYSICAL FITNESS PARAMETERS IN WRESTLERS . International Journal of Eurasian Education and Culture, 23, p. 2397-2406. Doi: 10.35826/ijoecc.761.
    


Summary

This study aims to examine the effects of an 8-week plyometric training program on certain physical parameters in wrestlers. Nineteen athletes, who have been involved in wrestling and have not experienced neurological, auditory-visual disorders, or severe injuries to the upper or lower extremities within the last year, participated in the study. The athletes were divided into experimental (n=10) and control (n=9). The experimental group underwent approximately 60 minutes of plyometric training, including warm-up exercises, three times a week for eight weeks, guided by their coach. Measurements taken in the study include the athletes' height, body weight, and body composition, Wingate anaerobic power test, and back strength measurements. Data was analyzed using the SPSS 25 statistical package. The Wilcoxon Test was used for intra-group pre-test and post-test comparisons, and the significance level was set at p<0.05. In the VKK values, a significant decrease was observed between the pre-test and post-test in the experimental group, while the control group saw a significant increase (p<0.05). Similarly, in the VYY values, the experimental group displayed a significant decrease between the pre-test and post-test, while the control group showed a significant increase (p<0.05). No statistically significant difference was found between the pre-test and post-test in both groups (p<0.05) for the PPW and AP values. In the right and left claw strength values, a statistically significant difference was observed between the pre-test and post-test in the experimental group but not in the control group (p<0.05). In back strength values, no significant difference was observed between the pre-test and post-test in both groups. The lack of a significant difference between the pre-test and post-test in both groups indicates a focus on lower extremity exercises. In conclusion, the results demonstrate that plyometric training improves physical attributes, especially strength.Keywords

Wrestling, Plyometric training, Physical fitness.Abstract

Bu çalışma, güreşçilerde 8 haftalık bir pliometrik antrenman programının belirli fiziksel parametreler üzerindeki etkilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Son bir yıl içinde nörolojik, işitsel-görsel bozukluklar veya üst veya alt ekstremiteye ciddi yaralanmalar yaşamamış olan 19 sporcu çalışmaya katıldı. Sporcular deneysel (n=10) ve kontrol (n=9) gruplarına ayrıldı. Deneysel grup, antrenörleri tarafından yönlendirilen, haftada üç kez olmak üzere sekiz hafta boyunca yaklaşık 60 dakika pliometrik antrenman ve ısınma egzersizleri uyguladı. Çalışmada alınan ölçümler arasında sporcuların boyu, vücut ağırlığı ve vücut kompozisyonu, Wingate aneorobik güç testi ve sırt kuvveti ölçümleri yer aldı. Veriler, SPSS 25 istatistiksel paketi kullanılarak analiz edildi. İç grup ön test ve son test karşılaştırmaları için Wilcoxon Testi kullanıldı ve anlamlılık seviyesi p<0.05 olarak belirlendi. VKK değerlerinde, deneysel grupta ön test ile son test arasında anlamlı bir azalma gözlenirken, kontrol grubunda anlamlı bir artış görüldü (p<0.05). Benzer şekilde, VYY değerlerinde, deneysel grup ön test ile son test arasında anlamlı bir azalma sergilerken, kontrol grubunda anlamlı bir artış gösterdi (p<0.05). PPW ve AP değerleri için her iki grupta da ön test ile son test arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p<0.05). Sağ ve sol pençe kuvveti değerlerinde, deneysel grupta ön test ile son test arasında istatistiksel olarak anlamlı fark gözlemlenirken, kontrol grubunda böyle bir fark görülmedi (p<0.05). Sırt kuvveti değerlerinde ise her iki grupta da ön test ile son test arasında anlamlı fark bulunmadı. Her iki grupta da ön test ile son test arasında anlamlı fark bulunmaması, özellikle alt ekstremite egzersizlerine odaklandığını göstermektedir. Sonuç olarak, sonuçlar pliometrik antrenmanın özellikle kuvvet gibi fiziksel özellikleri geliştirdiğini göstermektedir.Keywords

Güreş, Pliometrik antrenman, Fiziksel uygunluk