EXAMINATION OF UNIVERSITY STUDENTS' ATTITUDES TOWARD SPORTS IN TERMS OF SOME VARIABLES

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SAPORA YÖNELİK TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

EXAMINATION OF UNIVERSITY STUDENTS' ATTITUDES TOWARD SPORTS IN TERMS OF SOME VARIABLES

 
Author : ATAKAN AKSU  , Gürkan TANOĞLU  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 23
Page : 1998-2009
DOI Number: :
Cite : ATAKAN AKSU , Gürkan TANOĞLU, (2023). EXAMINATION OF UNIVERSITY STUDENTS' ATTITUDES TOWARD SPORTS IN TERMS OF SOME VARIABLES. International Journal of Eurasian Education and Culture, 23, p. 1998-2009. Doi: 10.35826/ijoecc.763.
    


Summary

This study aims to determine the attitudes of students studying at Muş Alparslan University toward sports in terms of some variables. The study is a quantitative research and the 25-item Sport-Oriented Attitude Scale developed by Şentürk (2012) was utilized. This scale is a 5-point Likert scale and the scores that can be obtained from the scale range from a minimum of 25 and a maximum of 125 points. Additionally, a form containing socio-demographic information such as gender, age, sports background, sports duration, and the faculty of students was also conducted. SPSS 22.0 package software was used in the statistical analysis of the data and the margin of error was accepted as 0.05. Percentage, number, standard deviation, and mean analyses were conducted as descriptive statistical methods in the evaluation of the data. For the normality assumption, skewness and kurtosis values were found to be in the range of -1 to +1 and in this context, it was assumed that the data from the scale were normally distributed (Büyüköztürk, 2018). The t-test was used to compare two independent groups and the one-way ANOVA test was used to compare more than two independent groups. LSD test, which is a complementary post-hoc analysis, was used to determine the source of the difference. Of the students participating in the study, 181 were male and 135 were female. While the population of this study consists of students studying at Muş Alparslan University, the sample group consists of 316 students who voluntarily participated in our study and were selected by the random sampling method. According to the results of the study, no significant difference was observed in terms of age and gender variables regarding attitude toward sports. Again, according to the results, a significant difference was found between the participants' sports duration variable and living with sports subscale (F(2-184)= 1.1771; p<0.05). As a result of the 'LSD' test, one of the post-hoc analyses to determine which group the difference originated from, it was determined that the mean scores of those who have been doing sports for less than 1 year were higher than the participants who have been doing sports for 2-4 years. A significant difference was found between the participants' sports background and the subscales of interest in sports (x̄=44.42, p<0.05), living with sports (x̄=25.99, p<0.05), and doing sports actively (x̄=21.64, p<0.05) in favor of those who answered 'yes'.Keywords

University student, attitude, sports.Abstract

Bu araştırmanın amacı Muş Alparslan Üniversitesi’nde eğitim gören öğrencilerin spora yönelik tutumlarının bazı değişkenler açısından tespit edilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma nicel bir araştırma olup Şentürk (2012) tarafından geliştirilen 25 soruluk spora yönelik tutum ölçeği uygulanmıştır. Bu ölçek 5'li likert ölçek olup ölçek puanlamasından alınabilecek puanlar en düşük 25 en fazla 125 puandır. Ayrıca cinsiyet, yaş, spor yapma geçmişi, spor yapma süresi ve öğrencinin eğitim aldığı fakülte gibi sosyo-demografik bilgiler içeren test de uygulanmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde SPSS 22.0 paket programı kullanılmış ve hata payı 0.05 olarak kabul edilmiştir. Verilerin değerlendirilme aşamasında tanımlayıcı istatistiksel yöntemleri olarak yüzde, sayı, standart ve sapma ortalama uygulanmıştır. Normallik varsayımı için çarpıklık (skewness) ve basıklık (kurtosis) değerlerinin -1 ile +1 aralığında olduğu saptanmış ve bu bağlamda iki ölçekten de alınan verilerin normal dağıldığı varsayılmıştır (Büyüköztürk, 2018). İki bağımsız grup karşılaştırılmasında t-testi, ikiden fazla bağımsız grup karşılaştırılmasında ise one way ANOVA testi kullanılmıştır. Farkın kaynağını belirlemek üzere tamamlayıcı post-hoc analizi olan LSD testi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin 181’i erkek 135’sı ise kadın öğrencidir. Bu çalışmanın evrenini Muş Alparslan Üniversitesi'nde eğitim alan öğrenciler oluşturmakta iken örneklem gurubunu çalışmamıza gönüllü olarak katılan ve random yöntemiyle seçilen 316 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre; spora yönelik tutuma ilişkin yaş ve cinsiyet değişkeni açısından anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Yine sonuçlara göre Katılımcıların spor yapma süresi ile sporla yaşama (F(2-184)= 1,1771; p<0,05) arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Farkın hangi gruptan kaynaklandığını tespit etmek için post-hoc analizlerinden ‘LSD’ testi sonucunda, 1 yıldan az spor yapanların, 2-4 yıl arası spora yapanlara oranla ortalama puanlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların spor yapma geçmişi ile spora ilgi duyma (x̄=44,42, p<0,05), sporla yaşama (x̄=25,99, p<0,05) ve aktif spor yapma (x̄=21,64, p<0,05) alt boyutları arasında ‘evet’ yanıtı verenlerin lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur.Keywords

Üniversite öğrencisi, tutum, spor.