WRESTLING LODGE CULTURE IN THE OTTOMAN STATE AND EDIRNE SHEIKH CEMALEDDİN WRESTLERS LODGE

OSMANLI DEVLETİ’NDE GÜREŞ TEKKESİ KÜLTÜRÜ VE EDİRNE ŞEYH CEMALEDDİN GÜREŞÇİLER TEKKESİ

WRESTLING LODGE CULTURE IN THE OTTOMAN STATE AND EDIRNE SHEIKH CEMALEDDİN WRESTLERS LODGE

 
Author : Abdüsselam TURGUT  , Yunus Emre GÜLER  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 23
Page : 2823-2838
DOI Number: :
Cite : Abdüsselam TURGUT , Yunus Emre GÜLER, (2023). WRESTLING LODGE CULTURE IN THE OTTOMAN STATE AND EDIRNE SHEIKH CEMALEDDİN WRESTLERS LODGE. International Journal of Eurasian Education and Culture, 23, p. 2823-2838. Doi: 10.35826/ijoecc.765.
    


Summary

Wrestling is the national sport of the Turks and has maintained its importance from Central Asia to modern times. When the Turks came to Anatolia, they brought wrestling with them. Here, the Central Asian Turkish wrestling tradition took a new form by being influenced by the Persian wrestling tradition. In this way, the Turkish wrestling lodge culture came into being. As a result, wrestling huts were opened in the period of the Anatolian Seljuks and Principalities. The tradition of wrestling huts continued with the establishment of the Ottoman Empire. The Ottomans established wrestling lodges in Bursa, Edirne, Istanbul, Manisa and throughout the Ottoman territory. Professional wrestlers were trained in these lodges for centuries. Edirne Sheikh Cemaleddin Wrestlers Lodge is one of these institutions. According to Evliya Çelebi Seyehatnamesi and Ottoman archival documents, the lodge, which was an important institution for wrestling in Edirne, was still in operation for a long time. There are many official records of the lodge from the period in question. Detailed information about the lodge can be obtained from these records. In light of the analyzed primary philological sources, the importance of the lodge in the background of Edirne wrestling becomes understandable.Keywords

Wrestling lodge, wrestling history, wrestling in the Ottoman Empire.Abstract

Güreş Türklerin milli sporu olup, Orta Asya’dan günümüze kadar önemini korumuştur. Türkler Anadolu’ya geldiklerinde güreşi de beraberinde getirmişlerdir. Bura da Orta Asya Türk güreş geleneği, Fars güreş geleneğinden etkilenerek yeni bir form kazanmıştır. Bu etki ile Türk güreş tekkesi kültürü ortaya çıkmıştır. Bunun sonucunda Anadolu Selçuklu Devleti ve Beylikler Dönemi’nde güreş tekkeleri açılmaya başlanmıştır. Güreş tekkesi geleneği Osmanlı Devleti kurulduğunda da devam etmiştir. Osmanlılar, Bursa başta olmak üzere, Edirne, İstanbul, Manisa ve tüm Osmanlı coğrafyasında güreş tekkeleri kurmuştur. Bu tekkeler yüzyıllar boyunca profesyonel güreşçi yetiştirmişlerdir. Edirne Şeyh Cemaleddin Güreşçiler Tekkesi’de bu kurumlardan bir tanesidir. Evliya Çelebi Seyehatnamesi ve Osmanlı arşiv belgelerine göre Edirne güreşi için önemli bir kurum olan tekke uzun süre fonksiyonelliğini devam ettirmiştir. Tekkeye ait, söz konusu dönemden kalma birçok resmi kayıt mevcuttur. Bu kayıtlardan tekkeyle ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olmak mümkündür. İncelenen birincil filolojik kaynaklar ışığında tekkenin Edirne güreşinin arka planındaki önemi anlaşılmaktadır.Keywords

Güreş tekkesi, güreş tarihi, Osmanlı İmparatorluğunda güreş.