ENGAGEMENT STRATEGIES IN TURKISH CLASSROOMS: AN APPRAISAL THEORY PERSPECTIVE

DEĞERBİÇME KURAMI: TÜRKÇE SINIFLARINDA BİLGİ AÇISINDAN SORUMLULUK

ENGAGEMENT STRATEGIES IN TURKISH CLASSROOMS: AN APPRAISAL THEORY PERSPECTIVE

 
Author : Hamide ÇAKIR SARI    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 23
Page : 2300-2318
DOI Number: :
Cite : Hamide ÇAKIR SARI , (2023). ENGAGEMENT STRATEGIES IN TURKISH CLASSROOMS: AN APPRAISAL THEORY PERSPECTIVE . International Journal of Eurasian Education and Culture, 23, p. 2300-2318. Doi: 10.35826/ijoecc.767.
    


Summary

Analyzing classroom discourse is important for understanding and implementing pedagogical practices that effectively engages students in deep learning. The evaluative discourse of teachers supports the interaction with students, thereby encouraging their active participation, achieving teaching objectives, and accomplishing a positive teacher-student relationship. This study aims to analyze the engagement resources in Turkish classrooms, an area that has been unexplored in the existing research on classroom discourse. The study uses the Appraisal Theory (Martin & White, 2005) which was developed within Systemic Functional Linguistics (Halliday, 1961, 1994). The Appraisal Theory covers three main aspects of language use: Engagement, Attitude, and Graduation. Within this framework, this study focuses on the evaluative language strategies used by educators teaching Turkish, aiming to examine how they employ certain linguistic resources in their classrooms. Additionally, it tries to explore the extent to which their evaluative discourse differs based on gender and teaching experience. The research includes eight participants, comprising four male and four female teachers who teach Turkish to 7th graders in different secondary schools. The results revealed that gender and teaching experience significantly influence the use of engagement resources in Turkish classrooms. Specifically, female teachers had a preference for heteroglossic resources, reflecting diverse linguistic styles and voices in their instruction, while male tecahers tended to rely more on monoglossic resources, emphasizing factual information and authoritative communication. Furthermore, experienced teachers employed a higher frequency of heteroglossic resources, contributing to a more engaging classroom environment. These findings emphasize the importance of evaluative discourse strategies and have implications for improving educational practices.Keywords

Appraisal Theory, Engagement System, Classroom discourse, Teacher talkAbstract

Sınıf söylemini incelemek, öğrencileri derin öğrenmeye etkili bir şekilde yönlendiren iletişimi anlamak ve uygulamak için çok önemlidir. Öğretmenlerin sınıf içinde değerlendirici bir dil kullanmaları, öğrencilerle etkileşim kurma, aktif katılımlarını teşvik etme, öğretim hedeflerine ulaşma ve olumlu bir öğretmen-öğrenci ilişkisi geliştirme amacına hizmet eder. Bu çalışma, alanyazında ele alınmamış olan Türkçe sınıflarında bilgi açısından sorumluluk kaynaklarının kullanımını incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın kuramsal çerçevesini, Dizgeci İşlevsel Dilbilgisi (Halliday ve Matthiessen, 2004) çerçevesinde oluşturulan Değerbiçme Kuramı (Martin ve White, 2005) oluşturmaktadır. Değerbiçme Kuramında üç temel kaynak bulunmaktadır: bilgi açısından sorumluluk (engagemant), tutum (attitude) ve derecelendirme (graduation). Bu çerçevede, bu çalışma özellikle Türkçe öğretmenlerinin sınıflarında kullandıkları değerlendirici söylem stratejilerine odaklanarak, sınıflarında bilgi açısından sorumluluk kaynaklarını nasıl kullandıklarını araştırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca çalışma, değerlendirici dilin cinsiyete ve deneyime göre ne ölçüde değiştiğini incelemeyi hedeflemektedir. Araştırmanın çalışma grubu, farklı ortaokullarda 7. sınıf öğrencilerine Türkçe öğreten dört erkek ve dört kadın öğretmenden oluşmaktadır. Sonuçlar cinsiyet ve öğretmenlik deneyiminin Türkçe sınıflarda bilgi açısından sorumluluk kaynaklarının kullanımını önemli ölçüde etkilediğini ortaya koymuştur. Bulgulara göre, kadın öğretmenler sınıflarında farklı dilsel tarzları ve sesleri benimseyen çok-sesli kaynaklara yönelik belirgin bir tercih sergilerken, erkek meslektaşları olgusal bilgiyi ve otoriter iletişimi vurgulayan tek-sesli kaynaklara yer vermiştir. Ayrıca, deneyimli öğretmenlerin daha kapsayıcı ve etkileşimli bir sınıf ortamına katkıda bulundukları ve daha fazla çok-sesli kaynakları kullandıkları gözlenmiştir. Bu bulgular, değerlendirici dil kullanımlarının önemini vurgulamakta ve eğitim bağlamında uygulamaları geliştirmek için önemli sonuçlar sunmaktadır. Sınıf içi söylem çalışmaları, öğretmenlerin öğrencilerin çeşitli okuryazarlık süreçlerine katılımlarını nasıl kolaylaştırdığına dair değerli bilgiler ortaya koymaktadır.Keywords

Değerbiçme Kuramı, Bilgi açısından sorumluluk, Sınıfiçi Söylem, Öğretmen konuşması