EXAMINATION OF TRT EBA PRIMARY SCHOOL MATHEMATICS COURSE VIDEO CONTENTS IN TERMS OF LEARNING AND INSTRUCTION PROCESSES

TRT EBA İLKOKUL MATEMATİK DERSİ VİDEO İÇERİKLERİNİN ÖĞRENME ÖĞRETME SÜREÇLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

EXAMINATION OF TRT EBA PRIMARY SCHOOL MATHEMATICS COURSE VIDEO CONTENTS IN TERMS OF LEARNING AND INSTRUCTION PROCESSES

 
Author : Neşe Uygun  , Mesut Yıldırım  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 23
Page : 2426-2458
DOI Number: :
Cite : Neşe Uygun , Mesut Yıldırım, (2023). EXAMINATION OF TRT EBA PRIMARY SCHOOL MATHEMATICS COURSE VIDEO CONTENTS IN TERMS OF LEARNING AND INSTRUCTION PROCESSES. International Journal of Eurasian Education and Culture, 23, p. 2426-2458. Doi: 10.35826/ijoecc.774.
    


Summary

This research has been prepared in order to examine the course video contents within the scope of the "Numbers and Operations" learning area of the mathematics course of the primary school 1,2,3 and 4th grades on the TRT EBA Primary School channel in terms of learning and instruction processes. The study was designed with the case study method, one of the qualitative research methods. For primary school 1st, 2nd, 3rd and 4th grades, a total of 28 mathematics course videos (7 videos at each grade level) were included in the research. The videos were examined by two experts in terms of content, and it was determined to what extent the activities in the learning and instruction processes were included for each grade level within the framework of themes and codes. In order to ensure the reliability of the analyzes, the level of agreement between experts was calculated. In the study, it was concluded that the number of introductory activities in the mathematics course videos on TRT EBA primary school channel decreased as the grade level increased, the development activities of the lesson were rich enough, but the association of the lesson with other disciplines was insufficient, traditional measurement and evaluation methods were included in the conclusion part of the lesson, but complementary measurement and evaluation were rarely included. With this research, it is thought that TRT EBA primary school channel will help to present the mathematics course video contents in a more effective and comprehensive way in the learning and instruction process.Keywords

Mathematics education, learning and instruction, distance learning, TRT EBAAbstract

Bu araştırma, TRT EBA İlkokul kanalında ilkokul 1,2,3 ve 4. sınıflar matematik dersi “Sayılar ve İşlemler” öğrenme alanı kapsamında yayınlanan ders videolarının öğrenme öğretme süreçleri açısından incelenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntemi ile desenlenmiştir. İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflar için her sınıf düzeyinde 7 video olmak üzere toplamda 28 matematik ders anlatım videosu araştırmaya dahil edilmiştir. Videolar içerik olarak iki uzman tarafından incelenmiş, tema ve alt temalar çerçevesinde her sınıf düzeyi için öğrenme ve öğretme süreçlerinde yer alan etkinliklere ne ölçüde yer verildiği tespit edilmiştir. Analizlerin güvenirliğini sağlamak için uzmanlar arası uyum düzeyi hesaplanmıştır. Araştırmada, TRT EBA ilkokul kanalında yer alan matematik dersi videolarında derse giriş etkinliklerinin sayısının sınıf düzeyi artıkça azaldığı, dersin gelişme etkinliklerinin yeterince zengin olduğu, ancak dersin diğer disiplinlerle ilişkilendirilmesinin yetersiz olduğu, dersin sonuç bölümünde geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntemlerine yer verildiği ancak tamamlayıcı ölçme ve değerlendirmeye çok az yer verildiği sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu araştırma ile TRT EBA ilkokul kanalının matematik dersi video içeriklerinin öğrenme ve öğretme sürecinde daha etkili ve kapsamlı bir şekilde sunulmasına yardımcı olacağı düşünülmektedir.Keywords

Matematik eğitimi, öğrenme-öğretme, uzaktan eğitim, TRT EBA.