COMPARISON OF THE EFFECTS OF BASIC MOVEMENT TRAINING AND GYMNASTIC PROGRAMS ON GROSS MOTOR SKILLS IN CHILDREN

ÇOCUKLARDA TEMEL HAREKET EĞİTİMİ VE CİMNASTİK PROGRAMLARININ KABA MOTOR BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

COMPARISON OF THE EFFECTS OF BASIC MOVEMENT TRAINING AND GYMNASTIC PROGRAMS ON GROSS MOTOR SKILLS IN CHILDREN

 
Author : Melis Yıldırım  , İlker Kirişci  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 23
Page : 2353-2362
DOI Number: :
Cite : Melis Yıldırım , İlker Kirişci, (2023). COMPARISON OF THE EFFECTS OF BASIC MOVEMENT TRAINING AND GYMNASTIC PROGRAMS ON GROSS MOTOR SKILLS IN CHILDREN. International Journal of Eurasian Education and Culture, 23, p. 2353-2362. Doi: 10.35826/ijoecc.778.
    


Summary

The aim of this study is to compare the effects of basic movement training and gymnastics programs on gross motor skills in 5-6 year old children. 18 female and 12 male students, who were registered to a sports facility in Bayrampaşa district and did not have any previous sports activities, participated voluntarily and were divided into two groups, each consisting of 15 students. Basic movement training was given to the first group and gymnastics training was given to the second group. Gross motor skill test was used to collect the data. The suitability of the research was approved with the decision numbered 2022-10-15 of the Ethics Committee of Istanbul Gelisim University Rectorate. Results were made using SPSS 25.0 package program. Obtained data were analyzed by t-test (independent samples t-test) in dependent groups. When the in-group measurement values of the experimental groups were examined, a statistically significant difference was found between the pre-test and post-test comparisons of standing long jump, static balance, dynamic balance and quickness parameters (p<0.05). In the pre-test and post-test comparison between the two experimental groups, a significant difference was found in the static balance parameter (p<0.05). As a result, it has been determined that gymnastics and basic movement training exercises have a positive effect on the parameters of standing long jump, dynamic balance, static balance and quickness. The duration of the research was arranged as 6 weeks. If the period is extended to 10-12 weeks, progressive changes in children can be revealed more clearly. At the same time, it is recommended to increase the number of participants and arrange them as three days a week instead of two.Keywords

Movement education, child, gymnastics, motor.Abstract

Bu çalışmanın amacı 5-6 yaş grubu çocuklarda temel hareket eğitimi ve cimnastik programlarının kaba motor beceriler üzerine etkisinin karşılaştırılmasıdır. Çalışmamıza, Bayrampaşa ilçesinde bulunan bir spor tesisine kayıtlı daha önce herhangi bir sportif faaliyet geçmişi bulunmayan 18 kız, 12 erkek öğrenci gönüllü katılım sağlamış ve 15’er kişiden oluşan iki gruba ayrılmıştır. Birinci gruba temel hareket eğitimi, ikinci gruba ise cimnastik eğitimi verilmiştir. Verileri toplamada ‘Kaba motor beceri testi’ kullanılmıştır. İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü Etik Kurul Başkanlığı 27.04.2022 tarih ve 2022-10-15 no’lu karar ile araştırmanın uygunluğunu onaylanmıştır. Bulgular SPSS 25,0 paket programı kullanılarak yapılmıştır. Elde edilen veriler bağımlı gruplarda t-testi (independent samples t-test) ile analiz edilmiştir. Deney gruplarının grup içi ölçüm değerlerine bakıldığında durarak uzun atlama, statik denge, dinamik denge ve çabukluk parametreleri ön-test ve son-test karşılaştırmaları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılığa rastlanmıştır (p<0,05). İki deney grubu arasında yapılan ön-test ve son-test karşılaştırmasında ise statik denge parametresinde anlamlı farklılığa rastlanmıştır (p<0,05). Sonuç olarak cimnastik ve temel hareket eğitimi çalışmalarının durarak uzun atlama, dinamik denge, statik denge ve çabukluk parametrelerine olumlu etkisi olduğu tespit edilmiştir.Keywords

Hareket eğitimi, çocuk, cimnastik, motor.