EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHER COLLABORATION AND SELF-EFFICACY: TALIS 2018 TURKEY SAMPLE

ÖĞRETMEN İŞ BİRLİĞİ İLE ÖZYETERLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: TALIS 2018 TÜRKİYE ÖRNEKLEMİ

EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHER COLLABORATION AND SELF-EFFICACY: TALIS 2018 TURKEY SAMPLE

 
Author : ŞULE ÖTKEN  , SERPİL DEMİREZEN  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 23
Page : 2669-2679
DOI Number: :
Cite : ŞULE ÖTKEN , SERPİL DEMİREZEN, (2023). EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHER COLLABORATION AND SELF-EFFICACY: TALIS 2018 TURKEY SAMPLE . International Journal of Eurasian Education and Culture, 23, p. 2669-2679. Doi: 10.35826/ijoecc.779.
    


Summary

Teaching and Learning International Survey (TALIS) developed by the Organization for Economic Cooperation and Development provides comprehensive information about teachers and school administrators. The purpose of this study is to investigate the relationship between teacher self-efficacy and teacher collaboration obtained from the TALIS survey. This study was designed in the relational research model. The study group of the research consists of teachers who participated in TALIS 2018. Teacher self-efficacy and teacher collaboration scales obtained from the teacher questionnaire were used as data collection tools. Canonical correlation analysis was applied to investigate the relationships between these variables. According to the findings of the study, teachers' self-efficacy in classroom management is higher than other self-efficacy sub-dimensions. However, it was concluded that the sharing and coordination sub-dimension had a higher mean than the professional cooperation sub-dimension. It was also found that these variables shared 11% of the variance. In the sets of variables that emerged as a result of the canonical correlation analysis, it was seen that the variable that made the highest contribution to the first set was the sharing and coordination variable and the lowest was the professional cooperation variable. However, according to the correlation coefficients in the second set, it was concluded that the variable of self-efficacy in classroom management made the highest contribution and the variable of self-efficacy in understanding students made the lowest contribution. As a result, it was found that there were significant and positive relationships between teachers' self-efficacy and professional collaboration. It is thought that this study will contribute to the literature by providing practical suggestions that can benefit the professional development of teachers. Within the scope of this study, it can be suggested that school principals should carry out activities in schools to increase teachers' self-efficacy beliefs, encourage professional cooperation among teachers and carry out supportive studies in this regard. In future studies, different countries can be compared with each other using the same variables. In addition, the study can be repeated with different data analysis methods using different variables that teachers have.Keywords

TALIS, teacher self-efficacy, teacher cooperation.Abstract

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü tarafından geliştirilen Uluslararası Öğrenme ve Öğretmen Araştırması (TALIS) öğretmenler ve okul yöneticileri hakkında kapsamlı bilgiler vermektedir. Bu çalışmanın amacı TALIS araştırmasından elde edilen öğretmen öz yeterliği ve öğretmen iş birliği arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Söz konusu araştırma ilişkisel araştırma modelinde tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu TALIS 2018’e katılan öğretmenler oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak öğretmen anketinden elde edilen öğretmen özyeterliği ve öğretmen iş birliği ölçekleri kullanılmıştır. Söz konusu değişkenler arasındaki ilişkileri araştırmak amacıyla kanonik korelasyon analizi uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin sınıf yönetiminde özyeterliği diğer özyeterlik alt boyutlarına göre yüksektir. Bununla birlikte paylaşım ve koordinasyon alt boyutu puanının mesleki iş birliği alt boyutu puanına göre daha yüksek ortalamaya sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca söz konusu değişkenlerin varyansın %11’ini paylaştığı tespit edilmiştir. Kanonik korelasyon analizi sonucu ortaya çıkan değişken setlerinde birinci sete ait en yüksek katkıyı sağlayan değişken paylaşım ve koordinasyon değişkeni, en düşük değişken ise mesleki iş birliği, değişkeni olduğu görülmüştür. Bununla birlikte ikinci sette yer alan korelasyon katsayılarına göre en yüksek katkıyı sınıf yönetiminde özyeterlik değişkeni, en düşük katkıyı ise öğrenciyi anlamada özyeterlik değişkeninin sunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak öğretmenlerin özyeterliği ile değişkeninin, mesleki iş birliği arasında anlamlı ve pozitif ilişkiler olduğu bulunmuştur. Bu araştırmanın öğretmenlik mesleki gelişimine fayda sağlayabilecek pratik öneriler sunarak alan yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Okul müdürlerinin öğretmenlerin özyeterlik inancını artırmak amacıyla okullarda etkinlikler yapması, öğretmenler arasında mesleki iş birliğini teşvik ederek bu konuda destekleyici çalışmalarda bulunması bu araştırma kapsamında önerilebilir. Bundan sonraki çalışmalarda farklı ülkeler, aynı değişkenler kullanılarak birbiriyle karşılaştırılabilir. Ayrıca öğretmenlerin sahip olduğu farklı değişkenler kullanılarak farklı veri analizi yöntemleri ile çalışma tekrarlanabilir.Keywords

TALIS, öğretmen özyeterliği, öğretmen iş birliği.