INVESTIGATION OF THE EFFECT OF SPORTING VARIABLES ON THE LEVEL OF COPING WITH STRESS AND NEGATIVE ATTITUDES TOWARDS PROBLEMS

SPORTİF DEĞİŞKENLERİN STRESLE BAŞA ÇIKMA VE PROBLEMLERE KARŞI OLUMSUZ TUTUM DÜZEYİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF SPORTING VARIABLES ON THE LEVEL OF COPING WITH STRESS AND NEGATIVE ATTITUDES TOWARDS PROBLEMS

 
Author : Serhat Özdenk  , Bülent Tatlısu  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 23
Page : 2633-2668
DOI Number: :
Cite : Serhat Özdenk , Bülent Tatlısu, (2023). INVESTIGATION OF THE EFFECT OF SPORTING VARIABLES ON THE LEVEL OF COPING WITH STRESS AND NEGATIVE ATTITUDES TOWARDS PROBLEMS . International Journal of Eurasian Education and Culture, 23, p. 2633-2668. Doi: 10.35826/ijoecc.782.
    


Summary

This study, which aims to examine the negative attitudes of university students towards stress and problems according to sports and different variables, was carried out with the general screening model. The research group consists of 422 male and 477 female university students. Developed by Moos (1993) together with the "Personal Information Form" developed by the researchers as data collection tools; the “Stress Coping Methods Scale” was adapted into Turkish by Ballı and Kılıç (2016), and Gosselin, Ladouceur, and Pelletier developed in 2005 and adapted into Turkish by Akyay (2016); “Negative Attitudes towards Problems Scale” was used. Data were analyzed with the SPSS 26.0 package program. Independent Student T-Test was used in paired groups, One-Way Analysis of Variance (ANOVA) and Lsd test from Posthoc tests were used in multiple groups, depending on the number of categories of the independent variable. In the research, it was determined that gender, age, family income level, department of education, sports status, the types of sports they did and the duration of doing sports affect their coping with stress; It was observed that the negative attitudes towards the problems were affected by their age, family income level and the duration of doing sports. As a result, it was determined that sports affect the states of coping with stress and do not affect the levels of negative attitudes towards problems. It is recommended to investigate the importance of sports in coping with stress in more detail by examining different variables in students of different age groups and different levels.Keywords

Problem, Sports, Stress, University Student.Abstract

Üniversite öğrencilerinin stres ve problemlere karşı olumsuz tutum düzeylerinin spor ve farklı değişkenlere göre incelenmesi amaçlanan bu çalışma genel tarama modeli ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma grubu 422 erkek ve 477 kadın üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Veri toplama araçları olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” ile birlikte Moos (1993) tarafından geliştirilen; Ballı ve Kılıç (2016) tarafından Türkçe ’ye uyarlanan “Stresle Baça Çıkma Yöntemleri Ölçeği” ile Gosselin, Ladouceur, ve Pelletier tarafından 2005 yılında geliştirilip Akyay (2016) tarafından Türkçe `ye uyarlanan; “Problemlere Karşı Olumsuz Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler SPSS 26.0 paket programı ile analiz edildi. Bağımsız değişkenin kategori sayısına bağlı olarak ikili gruplarda Independent Student T-Testi, çoklu gruplarda ise Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ile Posthoc testlerinden LSD testi kullanıldı. Araştırmada üniversite öğrencilerinin cinsiyetlerinin, yaşlarının, aile gelir düzeylerinin, öğrenim gördükleri bölümlerinin, spor yapma durumlarının, yapmış oldukları spor türlerinin ve spor yapma sürelerinin stresle başa çıkma durumlarını etkilediği; problemlere karşı olumsuz tutum düzeylerini ise yaşlarının, aile gelir düzeylerinin ve spor yapma sürelerinin etkilediği görüldü. Sonuç olarak sporun stresle başa çıkma durumlarını etkilediği ve problemlere karşı olumsuz tutum düzeylerini etkilemediği tespit edildi. Farklı yaş grubu ve farklı kademelerdeki öğrencilerde farklı değişkenler incelenerek sporun stresle başa çıkma durumunda önemi daha ayrıntılı araştırılması önerilir.Keywords

Problem, Spor, Stres, Üniversite Öğrencisi.