EXAMINATION OF EMPATHIC TENDENCY LEVELS AND CONFLICT RESOLUTION STYLES OF INDIVIDUALS IN THE DIVORCE PROCESS

Boşanma Sürecindeki Bireylerin EMpatik Eğitim Düzeyleri ve Çatışma Çözme Sitillerinin İncelenmesi

EXAMINATION OF EMPATHIC TENDENCY LEVELS AND CONFLICT RESOLUTION STYLES OF INDIVIDUALS IN THE DIVORCE PROCESS

 
Author : Meriç Taşdemir  , Ömer KARAMAN  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 23
Page : 2363-2382
DOI Number: :
Cite : Meriç Taşdemir , Ömer KARAMAN, (2023). EXAMINATION OF EMPATHIC TENDENCY LEVELS AND CONFLICT RESOLUTION STYLES OF INDIVIDUALS IN THE DIVORCE PROCESS. International Journal of Eurasian Education and Culture, 23, p. 2363-2382. Doi: .
    


Summary

In this study, it is aimed to examine the empathic tendency and conflict resolution styles of individuals in the divorce process. The population of the study consisted of 114 participants whose divorce cases were ongoing. After the questions in the 'Personal Information Form' were asked to the participants, the 'Empathic Tendency Scale' and the 'Conflict Resolution Styles Scale' were applied. In the study, the correlation between empathic tendency and conflict resolution styles and demographic variables in the personal information form were examined. SPSS 25.0 program was used in the analysis of the data obtained, and independent sample t-test, analysis of variance, Kruskall-Wallis, Mann Whitney-U and correlation analysis were performed in order to analyze the demographic characteristics of the participants and the data obtained from the scales. Correlation analysis model was used in the research. As a result of the research, it was revealed that there was a significant correlation between the empathic tendency levels and their conflict resolution styles of the participants. While the scores of the participants from the empathic tendency scale did not differ according to age, education level, type of marriage, duration of marriage, number of children and age difference between spouses, it was determined that there were significant differences based on gender and desire to divorce. It was found that the scores obtained from the conflict resolution styles scale did not differ according to the gender, education level and willingness to divorce of the participants. In addition, a significant relationship was found between the empathic disposition levels of empathic participants and their conflict resolution styles. The research findings were discussed within the framework of the relevant literature and suggestions were made to researchers and practitioners for future studies.Keywords

Divorce, Empathy, Conflict Resolution StylesAbstract

Bu çalışmada boşanma sürecinde bireylerin empatik eğilim ve çatışma çözme tarzlarının incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın evrenini boşanma davaları devam eden 114 katılımcı oluşturmuştur. Katılımcılara 'Kişisel Bilgi Formu'ndaki sorular yöneltildikten sonra 'Empatik Eğilim Ölçeği' ve 'Çatışma Çözme Tarzları Ölçeği' uygulandı. Araştırmada empatik eğilim ve çatışma çözme stilleri ile kişisel bilgi formunda yer alan demografik değişkenler arasındaki ilişki incelenmiştir. Elde edilen verilerin analizinde SPSS 25.0 programı kullanılmış olup, katılımcıların demografik özelliklerini ve verileri analiz etmek amacıyla bağımsız örneklem t-testi, varyans analizi, Kruskall-Wallis, Mann Whitney-U ve korelasyon analizi yapılmıştır. ölçeklerden elde edilmiştir. Araştırmada korelasyon analizi modeli kullanılmıştır. Araştırma sonucunda katılımcıların empatik eğilim düzeyleri ile çatışma çözme stilleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Katılımcıların empatik eğilim ölçeğinden aldıkları puanlar yaş, eğitim düzeyi, evlilik türü, evlilik süresi, çocuk sayısı ve eşler arasındaki yaş farkına göre farklılık göstermezken, cinsiyet ve evlilik durumuna göre anlamlı farklılıklar olduğu belirlendi. boşanma arzusu. Çatışma çözme stilleri ölçeğinden alınan puanların katılımcıların cinsiyetine, eğitim düzeyine ve boşanma isteğine göre farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Ayrıca empatik katılımcıların empatik eğilim düzeyleri ile çatışma çözme stilleri arasında da anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Araştırma bulguları ilgili literatür çerçevesinde tartışılarak araştırmacılara ve uygulayıcılara gelecek çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur.Keywords

Boşanma, Empati, Çatışma çözme sitilleri