HOW ROBOTIC CODING EDUCATION AFFECTS SECONDARY SCHOOL STUDENTS' PROBLEM-SOLVING SKILLS AND THEIR VIEWS ON CODING ACTIVITIES

ROBOTİK KODLAMA EĞİTİMİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNE ETKİLERİ VE ÖĞRENCİLERİN ROBOTİK KODLAMA ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

HOW ROBOTIC CODING EDUCATION AFFECTS SECONDARY SCHOOL STUDENTS' PROBLEM-SOLVING SKILLS AND THEIR VIEWS ON CODING ACTIVITIES

 
Author : Orhan Curaoglu  , Canan Konyaoğlu  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 23
Page : 2477-2499
DOI Number: :
Cite : Orhan Curaoglu , Canan Konyaoğlu, (2023). HOW ROBOTIC CODING EDUCATION AFFECTS SECONDARY SCHOOL STUDENTS' PROBLEM-SOLVING SKILLS AND THEIR VIEWS ON CODING ACTIVITIES. International Journal of Eurasian Education and Culture, 23, p. 2477-2499. Doi: 10.35826/ijoecc.787.
    


Summary

The primary purpose of this study is to contribute to developing skills such as critical thinking and creative thinking skills, especially problem-solving skills expected from 21st-century individuals, by providing coding education to students with the help of new technologies called robotics and programming with robotics in extracurricular hours. For this purpose, a five-week, one-group experimental study was designed to investigate the effects of robotic coding education on the problem-solving skills of middle school students and to understand students' views on robotic coding activities. The study participants comprised 26 volunteer students from a middle school in Kocaeli. The research method was based on a mixed design research design. Robotics Pre-Survey, Robotics Satisfaction Test, Children's Problem-Solving Inventory, and Activity Perception Scale were used, and observations and focus group interviews were conducted. According to the analysis of the collected data, the five-week robotic coding training significantly and positively contributed to students' problem-solving skills. Another study result was that the participating students were satisfied with the activities, their prior thoughts about robotics were positive, and they liked and enjoyed the activities.Keywords

robotics, robotics coding, problem solving, 21st century skillAbstract

Robotik ve Kodlama eğitimi diğer ülkelerde olduğu gibi son yıllarda ülkemizde de oldukça önemsenmektedir. Robotik Kodlama eğitiminin öğrencilere problem çözme, yaratıcı düşünme, işbirlikli çalışma gibi birçok beceriyi kazandırdığı ve robotik etkinliklerinin motivasyon arttırıcı etkilerinin olduğu düşünülmektedir. Kodlama eğitimini robotik denilen yeni teknolojiler yardımıyla öğrencilere sunmak, ders dışı saatlerde öğrencilerin robotik ile programlama yaparak, problem çözme becerisi başta olmak üzere eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, iletişim ve işbirliği, bilgi, medya ve teknoloji becerileri gibi 21. yüzyıl bireylerinden beklenen becerilerin gelişmesine katkı sağlamak bu çalışmanın temel amacıdır. Çalışmanın katılımcılarını Kocaeli iline bağlı Gebze Emlak Konutları Ortaokulu’nun 26 gönüllü öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın deseni karma yöntem araştırmasıdır. Karma yöntem araştırması, araştırma problemini kapsamlı incelemek amacıyla nicel ve nitel yöntemleri birlikte kullanarak gerçekleştirilen bir araştırma yöntemidir. Araştırmada “Robotik Ön Anket”, “Robotik Memnuniyet Testi”, “Çocuklarda Problem Çözme Envanteri” ve “Etkinlik Algısı Ölçeği” kullanılmış, gözlem ve odak grup görüşmeleri yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizine göre beş haftalık robotik kodlama eğitiminin öğrencilerin problem çözme beceri düzeylerine anlamlı ve pozitif yönde bir katkı sağladığı görülmüştür. Araştırmaya katılan öğrencilerin etkinliklerden oldukça memnun kaldığı, robotiğe karşı ön düşüncelerinin olumlu olduğu, etkinlikleri severek ve eğlenerek yaptıkları araştırmanın diğer sonuçlarındandır.Keywords

robotik, robotik kodlama, problem çözme, 21. yüzyıl becerileri