ASSESSING THE PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF THE BRIEF RESILIENCE SCALE: A RASCH MODELING APPROACH

ASSESSING THE PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF THE BRIEF RESILIENCE SCALE: A RASCH MODELING APPROACH

 
Author : Emine Burcu Tunç    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 23
Page : 2116-2137
DOI Number: :
Cite : Emine Burcu Tunç , (2023). ASSESSING THE PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF THE BRIEF RESILIENCE SCALE: A RASCH MODELING APPROACH. International Journal of Eurasian Education and Culture, 23, p. 2116-2137. Doi: 10.35826/ijoecc.789.
    


Summary

Research indicates that resilience is the concept that best explains individuals' efforts to heal the effects of negative experiences and recovery processes after difficulties. Hence, it is considered substantial to study the construct of resilience and the psychometric properties of the scales that measure this structure. The objective of this study is to evaluate the psychometric properties of the Brief Resilience Scale within the scope of the Rasch Partial Credit model. In this direction, the aim was to contribute to the literature with a research study that may be an example of the use of the Partial Credit Model in the assessment of the scales. The study group of the research consists of 608 individuals. As a data collection tool, The Brief Resilience Scale, which is widely used in social sciences and consists of six items and one dimension, was used. The analysis of the obtained data was performed based on the Rasch Partial Credit Model. After the unidimensionality and local independence assumptions of the Rasch model were tested, it was determined that all the items were compatible with the model. At the same time, it was seen that the five-point scale utilized in the scale worked effectively, and that the observed and expected values in the item characteristic curves overlapped. Based on the outcomes of the Likelihood Ratio, according to gender, the sixth item showed non-uniform, and the fifth item showed uniform negligible Differential Item Functioning. In line with all these findings, it has been demonstrated that the Brief Resilience Scale provides valid and reliable results within the scope of Rasch PCM.Keywords

Resilience, Brief Resilience Scale, Rasch, Partial Credit Model, Differential Item FunctioningAbstract

Araştırmalar bireylerin olumsuz yaşantıları iyileştirme çabaları ve zorluk sonrası toparlanma süreçlerini en iyi açıklayan kavramın psikolojik sağlamlık olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla psikolojik sağlamlık yapısını ve bu yapıyı ölçen ölçeklerin psikometrik özelliklerini çalışmak önemli görülmektedir. Bu araştırmanın amacı, psikolojik sağlamlık ölçeğinin psikometrik özelliklerinin Rasch Partial Credit model kapsamında değerlendirilmesidir. Bu doğrultuda ölçeklerin değerlendirilmesinde Partial Credit modelin kullanımına örnek olabilecek bir araştırmanın alanyazına kazandırılması da amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 608 birey oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak sosyal bilimlerde çok kullanılan, altı maddeden ve tek boyuttan oluşan Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi, Rasch Partial Credit Modele göre gerçekleştirilmiştir. Rasch modelin tek boyutluluk ve yerel bağımsızlık varsayımları test edildikten sonra, tüm maddelerin modelle uyumlu olduğu belirlenmiştir. Aynı zamanda ölçekte kullanılan beşli derecelendirmenin etkin bir şekilde çalıştığı, madde karakteristik eğrilerinde ise gözlenen ve beklenen değerlerin örtüştüğü görülmüştür. Yapılan Olabilirlik Oranı sonuçlarına göre, cinsiyete göre altıncı madde non-uniform; beşinci madde ise uniform ihmal edilebilir düzeyde Differential Item Functioning göstermiştir.Keywords

Psikolojik sağlamlık, Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği, Rasch, Kısmi Puan Modeli, Değişen Madde Fonksiyonu