FLOURISHING SCALE: EVALUATION OF PSYCHOMETRIC PROPERTIES IN LINE WITH THE RASCH MODEL

İYİLİK HALİ ÖLÇEĞİ: PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİN RASCH MODELİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ

FLOURISHING SCALE: EVALUATION OF PSYCHOMETRIC PROPERTIES IN LINE WITH THE RASCH MODEL

 
Author : Müge ULUMAN MERT    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 23
Page : 2407-2425
DOI Number: :
Cite : Müge ULUMAN MERT , (2023). FLOURISHING SCALE: EVALUATION OF PSYCHOMETRIC PROPERTIES IN LINE WITH THE RASCH MODEL. International Journal of Eurasian Education and Culture, 23, p. 2407-2425. Doi: 10.35826/ijoecc.790.
    


Summary

One of the important issues emphasized within the scope of positive psychology is the concept of flourishing. Flourishing, whose relationship with many different variables has been demonstrated in the literature, is also frequently used in psychology and educational sciences research. Based on these reasons, it is considered important to examine the structure of flourishing and the psychometric properties of the scales measuring this structure. The aim of this study is to determine the psychometric properties of the short form of flourishing scale within the scope of the Rasch model and to reveal whether differential item function according to the gender variable. The study group of the research consists of 576 university students studying at a public university in Istanbul. The Short Form of the Flourishing Scale, which is widely used in social sciences and consists of eight items and a single dimension, was used as a data collection tool. The analysis of the data obtained was made according to the Rasch Partial Credit Model. First of all, the assumptions of the Rasch model, namely unidimensionality and local independence, were tested. It was later revealed that all items were compatible with the model. In addition, it was found that the seven-point scale used in the scale worked effectively and the observed and expected values in the item characteristic curves overlapped. Finally, according to the Likelihood Ratio results, the fourth item showed non-uniform, the sixth and eighth items showed uniform negligible Differential Item Functioning. The scale was evaluated within the scope of the Rasch model, and the relevant scale can be evaluated within the scope of Generalizability Theory in different studies.Keywords

Flourishing, Rasch, Partial Credit Model, Differential Item FunctioningAbstract

Pozitif psikoloji kapsamında üzerinde durulan önemli konulardan biri de iyilik hali kavramıdır. Alanyazında pek çok farklı değişkenle ilişkisi ortaya konan iyilik hali, psikoloji ve eğitim bilimleri araştırmalarında da sıklıkla kullanılmaktadır. Bu gerekçelere dayanılarak iyilik halinin yapısının ve bu yapıyı ölçen ölçeklerin psikometrik özelliklerinin incelenmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, iyilik hali ölçeği kısa formunun psikometrik özelliklerini Rasch model kapsamında belirlemek ve cinsiyet değişkenine göre değişen madde fonksiyonu gösterip göstermediğini ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi'nde öğrenim gören 576 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak sosyal bilimlerde yaygın olarak kullanılan, sekiz madde ve tek boyuttan oluşan iyilik hali ölçeğinin kısa formu kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi Rasch Kısmi Kredi Modeline göre yapılmıştır. Öncelikle Rasch modelinin tek boyutluluk ve yerel bağımsızlık varsayımları test edilmiştir. Daha sonra tüm öğelerin modelle uyumlu olduğu ortaya konuştur. Ayrıca ölçekte kullanılan yedili Likert tipi yanıt kategorilerinin etkili bir şekilde çalıştığı ve madde karakteristik eğrilerinde gözlenen ve beklenen değerlerin örtüştüğü tespit edilmiştir. Son olarak Olabilirlik Oranı sonuçlarına göre dördüncü madde tekdüze olmayan, altıncı ve sekizinci maddeler ise tekdüze ihmal edilebilir değişen madde fonksiyonu göstermiştir.Keywords

İyilik Hali, Rasch, Kısmi Kredi Modeli, Değişen Madde Fonksiyonu