INVESTIGATION OF TEACHERS’ CLASSROOM MANAGEMENT AND CLASSROOM MEASUREMENT AND EVALUATION COMPETENCIES

ÖĞRETMENLERİN SINIF YÖNETİMİ VE SINIF İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YETERLİKLERİNİN MARS YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF TEACHERS’ CLASSROOM MANAGEMENT AND CLASSROOM MEASUREMENT AND EVALUATION COMPETENCIES

 
Author : Hikmet Şevgin  , Anıl Kadir Eranıl  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 23
Page : 2319-2341
DOI Number: :
Cite : Hikmet Şevgin , Anıl Kadir Eranıl, (2023). INVESTIGATION OF TEACHERS’ CLASSROOM MANAGEMENT AND CLASSROOM MEASUREMENT AND EVALUATION COMPETENCIES. International Journal of Eurasian Education and Culture, 23, p. 2319-2341. Doi: 10.35826/ijoecc.791.
    


Summary

Faculties of education aims to train qualified teachers. Beyond doubt, the training of a qualified teacher will have numerous positive outcomes on the education system. In this regard, this research ceters upon the examination of the classroom management and classroom measurement and evaluation of internship teachers by prospective teachers as observers who have taken both classroom management and classroom measurement and evaluation courses. The present study is a quantitative research with relational survey design. The data were collected from the fourth year students studying in the faculties of education and taking teaching practice courses. Within the scope of the research, a questionnaire contaning demographic data of teacher candidates applied online, classroom measurement and evaluation scale and classroom management competency perception scale were used. The data were analyzed through MARS analysis method. Besides, during the analysis process, classroom measurement and management variables were included as model-dependent variables. For the MARS analysis, the earth package program on the R platform was utilized. The findings showed that the variables that are effective according to the importance levels of the classroom measurement and evaluation and classroom management competency perceptions of prospective teachers are age, classroom management course passing grade, choice of profession again, measurement and evaluation course passing grade and school type. It is understood that the achievements and skills of teacher candidates plays a key role in the perception of both classroom management and classroom measurement and evaluation competencies of teachers. Notably, prospective teachers who are older (22 years old), those with a high course passing grades, those who receive professional guidance before university education and those who willingly chose the teaching profession perceive teachers’ classroom management and classroom measurement and evaluation competencies more strongly.Keywords

Classroom management, Classroom measurement and evaluation, MARS, Binary dependent variableAbstract

Eğitim fakülteleri nitelikli öğretmen yetiştirmeyi hedeflemektedir. Nitelikli bir öğretmen yetiştirmenin de kuşkusuz sayısız olumlu çıktıları eğitim sistemlerine olacaktır. Bu bağlamda hem sınıf yönetimi hem de ölçme ve değerlendirme derslerini almış bir öğretmen adayının staj uygulamasında bir gözlemci olarak staj öğretmenlerinin sınıf yönetimi ve sınıf içi ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin incelenmesi bu araştırmanın odaklandığı problem durumudur. Bu araştırma nicel bir araştırmadır ve ilişkisel tarama modelinde tasarlanmıştır. Araştırmanın verileri, eğitim fakültelerinde öğrenim gören ve öğretmenlik uygulaması dersi alan dördüncü sınıf öğrencilerinden elde edilen verilerden oluşmaktadır. Araştırma kapsamında çevrim içi olarak uygulanan öğretmen adaylarına ait demografik verilerin yer aldığı anket formu, sınıf içi ölçme ve değerlendirme ölçeği ve sınıf yönetimi yeterlik algısı ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde MARS analiz yöntemi kullanılmıştır. Ayrıca analiz sürecinde sınıf içi ölçme ve sınıf yönetimi değişkenleri modele bağımlı değişkenler olarak dâhil edilmiştir. MARS analiz uygulaması için R platformu üzerinde yer alan earth paket programından yararlanılmıştır. Araştırmanın sonucunda staj öğretmenlerinin sınıf içi ölçme ve değerlendirme ve sınıf yönetimi yeterlik algıları önem düzeylerine göre etkili olan değişkenler; yaş, sınıf yönetimi dersi geçme notu, tekrar mesleği seçme durumu, ölçme ve değerlendirme dersi geçme notu ve okul türü olarak saptanmıştır. Öğretmenlerin hem sınıf yönetimi hem de sınıf içi ölçme değerlendirme yeterliklerinin algılanmasında öğretmen adaylarının sahip oldukları birtakım başarılarının ve becerilerinin öne çıktığı anlaşılmaktadır. Özellikle daha olgun bir yaş döneminde olan öğretmeni adayları (22 yaş), ders geçme notu yüksek olanlar, mesleğe başlamadan önce mesleki bir rehberlik alanlar ve öğretmenlik mesleğini isteyerek seçenler öğretmenlerin sınıf yönetimi ve sınıf içi ölçme değerlendirme yeterliklerini daha güçlü bir şekilde algılamaktadır.Keywords

Sınıf yönetimi, Sınıf içi ölçme ve değerlendirme, MARS, İkili bağımlı değişken