THE INVESTIGATION OF SPORTSMANSHIP BEHAVIOR OF STUDENTS IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS CLASS ACCORDING TO SOME VARIABLES

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ ÖĞRENCİLERİNİN SPORTMENLİK DAVRANIŞLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

THE INVESTIGATION OF SPORTSMANSHIP BEHAVIOR OF STUDENTS IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS CLASS ACCORDING TO SOME VARIABLES

 
Author : Fatih KARAKAŞ  , Zekeriya ÇELİK  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 23
Page : 2191-2198
DOI Number: :
Cite : Fatih KARAKAŞ , Zekeriya ÇELİK, (2023). THE INVESTIGATION OF SPORTSMANSHIP BEHAVIOR OF STUDENTS IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS CLASS ACCORDING TO SOME VARIABLES . International Journal of Eurasian Education and Culture, 23, p. 2191-2198. Doi: 10.35826/ijoecc.792.
    


Summary

This study aims to examine secondary school students' sportsmanship behaviours according to some variables. The study group consisted of 300 students studying at secondary schools in Pamukkale District of Denizli in the 2021/2022 academic year. The form used to collect the relevant data in the study consisted of two parts. Demographic information was used in the first part, and "Sportsmanship Behavior Scale in Physical Education Lesson" comprised 22 items in the second part. 51.7% of the participants are male, and 42.38 are female students. According to the school type variable, those who attend public and private schools are equal (50.0%). While the rate of students doing school sports was 23.6%, the rate of club athletes was 32.4%. As a result of the research, there was no significant difference in sportsmanship behaviour scores according to gender, school type and playing in the school stream (p>0.05). It has been determined that the sportsmanship behaviour scores of the students who play sports in club teams are higher than those who are not club athletes. The fact that the athletes were included in the club structure may have been effective in the emergence of this difference. This effect can be explained by the internalization of the situation by the athletes. Sportsmanship behaviour scores do not show a significant difference in the variables of gender, school type and playing in school teams.Keywords

Attitude, distance education, online education, physical educationAbstract

Bu çalışmanın amacı ortaöğretim öğrencilerinin sportmenlik davranışlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışma grubunu 2021/2022 eğitim-öğretim yılında Denizli'nin Pamukkale İlçesindeki ortaöğretim okullarında öğrenim gören 300 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada ilgili verilerin toplanmasında kullanılan form iki bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde demografik bilgiler, ikinci bölümde ise 22 maddeden oluşan "Beden Eğitimi Dersinde Sportmenlik Davranış Ölçeği" kullanılmıştır. Katılımcıların %51,7’si erkek 42,38’i kadın öğrencilerdir. Okul türü değişkenine göre devlet okulu ve özel okula gidenler eşit (%50,0) orandadır. Okul sporu ile yapan öğrenciler %23,6 oranına sahipken kulüp sporcusu olanların oranı % 32,4 olarak tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda cinsiyet, okul türü ve okul akımında oynama durumuna göre sportmenlik davranış puanlarında anlamlı farklılık yoktur (p>0,05). Kulüp takımlarında spor yapan öğrencilerin sportmenlik davranış puanlarının kulüp sporcusu olmayan öğrencilere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu farklılığın ortaya çıkmasında sporcuların kulüp yapısı içinde yer alması etkili olmuş olabilir. Bu etki sporcuların içlerinde bulundukları durumu içselleştirmesi ile açıklanabilir. Sportmenlik davranış puanları cinsiyet, okul türü ve okul takımlarında oynama değişkenlerinde anlamlı bir farklılık göstermemektedir.Keywords

Tutum, uzaktan eğitim, çevrimiçi eğitim, beden eğitimi, performans