THE BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF THE DIFFERENTIAL ITEM FUNCTIONING USING VOSviewer

MADDE İŞLEV FARKLILIĞI İLE İLGİLİ YAYINLARIN VOSviewer KULLANILARAK BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

THE BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF THE DIFFERENTIAL ITEM FUNCTIONING USING VOSviewer

 
Author : Esra EMİNOĞLU ÖZMERCAN    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 23
Page : 2172-2190
DOI Number: :
Cite : Esra EMİNOĞLU ÖZMERCAN , (2023). THE BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF THE DIFFERENTIAL ITEM FUNCTIONING USING VOSviewer . International Journal of Eurasian Education and Culture, 23, p. 2172-2190. Doi: 10.35826/ijoecc.794.
    


Summary

In this study, the purpose was to analyze the articles published in journals indexed in the SSCI, SCI-Expanded, and A&HCI indexes in the Web of Science (WoS) database on differential item functioning (DIF) using a bibliometric analysis approach. To this end, a total of 2167 articles were analyzed. The data of the study were accessed through the WoS database. In the analysis of the data, VOSviewer software was used. Within this context, the trends of publications related to the research topic over the years, the most productive and influential researchers, institutions, and countries were evaluated within a general framework. In this study, the highest number of publications was found to be in the Health Care Sciences Services category. The number of publications reached the highest number in 2019 and 2021. Northwestern University came to the fore as the most influential institution on the research topic. In terms of citation count, the most influential countries were found to be “USA”, “UK” and “Australia” respectively. As a result of keyword analysis, the terms “differential item functioning”, “Rasch analysis” and “item response theory” were found to be the most recurring words. Keywords

Differential item functioning, bibliometric analysis, VOSviewerAbstract

Bu çalışmada, Web of Science (WoS) veri tabanında yer alan SSCI, SCI-Expanded ve A&HCI indekslerinde taranan dergilerde differential item functioning ilgili yayımlanmış makaleleri bibliyometrik analiz yaklaşımıyla incelemek amaçlanmıştır. Bu amaçla 2167 makale incelenmiştir. Araştırmanın verilerine WoS veri tabanından ulaşılmıştır. Verilerin analizinde VOSviewer yazılımı kullanılmıştır. Bu kapsamda araştırma konusuyla ilgili yayınların yıllar içerisindeki seyri, en üretken ve en etkili araştırmacılar, kurumlar, ülkeler genel bir çerçeve etrafında değerlendirilmiştir. En fazla Health Care Sciences Services kategorisinde yayın vardır. 2019 ve 2021 yıllarında yayın sayısı, en yüksek sayıya ulaşmıştır. Araştırma konusuyla ilgili en etkili kurum olarak Northwestern University ön plana çıkmaktadır. Atıf sayısı yönünden en etkili ülkeler sırasıyla “ABD”, “İngiltere” ve “Avustralya”dır. Anahtar kelime analizi sonucunda “differential item functioning”, “rasch analysis”, “item response theory” kelimeleri dikkat çekmektedir.Keywords

Madde işlev farklılığı, bibliyometrik analiz, VOSviewer