THE EFFECTIVENESS OF FIXED-TIME INTERVAL INSTRUCTION IN TEACHING PATTERN FORMATION SKILLS TO STUDENTS WITH MILD INTELLECTUAL DISABILITIES

HAFİF DÜZEY ZİHİNSEL YETERSİZLİK TANILI ÖĞRENCİLERE ÖRÜNTÜ OLUŞTURMA BECERİSİNİN ÖĞRETİMİNDE SABİT BEKLEME SÜRELİ ÖĞRETİMİN ETKİLİLİĞİ

THE EFFECTIVENESS OF FIXED-TIME INTERVAL INSTRUCTION IN TEACHING PATTERN FORMATION SKILLS TO STUDENTS WITH MILD INTELLECTUAL DISABILITIES

 
Author : Sevilay Ağaoğlu  , Sertan TALAS  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 23
Page : 2751-2771
DOI Number: :
Cite : Sevilay Ağaoğlu , Sertan TALAS, (2023). THE EFFECTIVENESS OF FIXED-TIME INTERVAL INSTRUCTION IN TEACHING PATTERN FORMATION SKILLS TO STUDENTS WITH MILD INTELLECTUAL DISABILITIES. International Journal of Eurasian Education and Culture, 23, p. 2751-2771. Doi: 10.35826/ijoecc.802.
    


Summary

Consistent learning experiences provided to students with intellectual disabilities contribute to the permanence of their learning. Functional academic skills are essential for students to acquire in order to lead independent lives. The skill of pattern formation, which holds a significant place among early mathematical skills, is crucial in minimizing the challenges already faced by students with intellectual disabilities while learning mathematical concepts, given that these students encounter numerous difficulties in learning mathematics (Papic, 2007). "Due to its significance as a skill that needs to be acquired in the preschool special education curriculum, this skill holds importance for students with intellectual disabilities within the group of individuals with special needs. "The aim of this study is to investigate the effectiveness of fixed-time interval instruction in teaching pattern formation skills to students with mild intellectual disabilities. The concept of patterns, which falls within the scope of mathematical skills, is encountered in various aspects of daily life. This study was conducted with three students, aged 6-7, consisting of one male and two females. The research design utilized for this study is the single-subject research model, employing multiple baseline model across participants design.". The independent variable of the study is the presentation of pattern formation skills using the fixed-time interval instruction method, and the dependent variable is the highest level of accuracy achieved in completing target patterns. In the study, data on social validity, reliability, and effectiveness were collected. Linear graphs, a graphical analysis technique, were employed to analyze effectiveness and reliability data, while the analysis of social validity data was conducted qualitatively. As a result of the research, it was observed that the fixed-time interval instruction method was effective in teaching the concept of patterns to preschool children with mild intellectual disabilities, and students demonstrated success in the follow-up data collected in the 1st, 2nd, and 4th weeks. During the generalization sessions, it was also observed that students could generalize their pattern formation skills to different settings using colored covers. Parents and teachers reported that they observed success in participants' efforts related to the pattern concept.Keywords

Pattern formation skill, intellectual disability, fixed-time interval instructionAbstract

Zihin yetersizliği olan öğrencilere sunulan düzenli öğrenme yaşantıları onların öğrenmelerinin kalıcı olmasını sağlamaktadır. İşlevsel akademik becerilerde öğrencilerin bağımsız bir şekilde yaşam sürmesi için kazandırılması gereken becerilerdir. Erken matematik becerileri arasında önemli bir yeri olan örüntü oluşturma becerisi, zihinsel yetersizliği olan öğrenciler zaten matematik konularını öğrenirken birçok güçlükle karşılaştığından, bu güçlükleri en asgariye indirme açısından önemli bir yere sahiptir (Papic, 2007). Bu beceri okul öncesi özel eğitim müfredatında kazandırılması gereken bir beceri olması sebebiyle özel gereksinimli bireyler grubundaki zihinsel yetersizliği olan öğrenciler için de önemli bir beceridir. Bu çalışmanın amacı hafif düzey zihinsel yetersizliği olan öğrencilere örüntü oluşturma becerisinin öğretiminde sabit bekleme süreli öğretimin etkililiğinin incelenmesidir. Bu akademik becerilerin içeriğinde matematik becerilerinin kapsamına giren örüntü kavramı da günlük hayatta her yerde karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma 6-7 yaşlarında, bir erkek, iki kız olmak üzere üç öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırma modeli olarak tek denekli araştırma modellerinden katılımcılar arası yoklama evreli çoklu yoklama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın bağımsız değişkeni, örüntü oluşturma becerisinin sabit bekleme süreli öğretim yöntemi ile sunulması, bağımlı değişkeni ise hedef örüntülerindeki doğru tepki yüzdesinin en yüksek doğruluk düzeyinde tamamlanmasıdır. Çalışmada sosyal geçerlik, güvenirlik ve etkililik verileri toplanmıştır. Etkililik ve güvenirlik verilerinin çözümlenmesinde grafiksel analiz tekniklerinden çizgisel grafik kullanılmış, sosyal geçerlik verilerinin analizi ise nitel olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda hafif düzey zihinsel yetersizliği olan okul öncesi çağı çocuklarına örüntü kavramı öğretiminde sabit bekleme süreli öğretim yönteminin etkili olduğu ve 1, 2 ve 4. Haftalarda alınan izleme verilerinde öğrencilerin başarılı olduğu görülmüştür. Genelleme oturumlarında ise renkli kapaklarla farklı ortamlarda öğrencilerin örüntü oluşturma becerisini genelleyebildiği görülmüştür. Ebeveynler ve öğretmenler katılımcıların örüntü kavramı ile ilgili çalışmalarda başarılı olduklarını gözlemlediklerini ifade etmişlerdir.Keywords

Örüntü oluşturma becerisi, zihinsel yetersizlik, sabit bekleme süreli öğretim.