INVESTIGATION OF FACTORS DETERMINING WORK-LIFE BALANCE OF FEMALE TEACHERS

KADIN ÖĞRETMENLERİN İŞ YAŞAM DENGELERİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF FACTORS DETERMINING WORK-LIFE BALANCE OF FEMALE TEACHERS

 
Author : Behiye Dağdeviren Ertaş    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 23
Page : 2098-2115
DOI Number: :
Cite : Behiye Dağdeviren Ertaş , (2023). INVESTIGATION OF FACTORS DETERMINING WORK-LIFE BALANCE OF FEMALE TEACHERS . International Journal of Eurasian Education and Culture, 23, p. 2098-2115. Doi: 10.35826/ijoecc.803.
    


Summary

The primary aim of this study is to evaluate the level of work-life balance among female teachers and investigate the predictive significance of independent variables concerning the dependent variable. The study employed a quantitative approach and followed a survey design. The research sample consisted of 382 female teachers, and the study was conducted in both the city center and district centers of Yozgat. Random sampling was utilized to gather data for the study. A work-life balance scale was employed as the measurement tool, and the data were analyzed using ordinal logistic regression analysis. The research findings indicate that female teachers' work-life balance falls within a moderate range. The independent variables identified as influential factors on the work-life balance of female teachers include having children, professional experience, and class size. It was observed that female teachers with children tend to achieve a better work-life balance compared to those without children. Additionally, teachers with 16 or more years of professional experience demonstrate a higher work-life balance than those new to the profession. Furthermore, female teachers with larger class sizes face more challenges in achieving work-life balance than those with smaller classes. The research findings indicate that female teachers' work-life balance falls within a moderate range. The independent variables identified as influential factors on the work-life balance of female teachers include having children, professional experience, and class size. It was observed that female teachers with children tend to achieve a better work-life balance compared to those without children.Keywords

Female teachers, work-life balance, ordinal logistic regressionAbstract

Bu araştırmanın temel amacı kadın öğretmenlerin iş yaşam dengeleri düzeyinin saptanması ve bağımsız değişkenlerin (medeni durum, çocuk sahibi olma, ev işlerine yardım eden birinin olması, mesleki kıdem ve sınıf mevcudu) bağımlı değişkeni (kadın öğretmenlerin iş yaşam dengesi) yordama düzeylerinin incelenmesidir. Bu araştırma nicel yöntemle incelenmiş bir çalışma olup tarama desenindedir. Araştırmanın çalışma grubunu Yozgat ili merkezinde ve ilçe merkezlerinde görev yapan 382 kadın öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veriler kolay ulaşılabililir örnekleme yöntemiyle, iş yaşam dengesi ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizi sıralı regresyon analizi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, kadın öğretmenlerin iş yaşam dengesi orta düzeyde bulunmuştur. Kadın öğretmenlerin iş yaşam dengelerini etkileyen bağımsız değişkenler çocuk sahibi olma, mesleki kıdem ve sınıflarının mevcudu olarak belirlenmiştir. Çocuk sahibi olan kadın öğretmenlerin iş yaşam dengesini çocuk sahibi olmayan öğretmenlere göre daha iyi gerçekleştirdikleri bulunmuştur. Aynı zamanda mesleki kıdemi 16 yıl ve üzeri olan öğretmenler mesleğe yeni başlayan öğretmenlere göre iş yaşam dengesini daha fazla gerçekleştirmektedirler. Sınıf mevcudu sayısı fazla olan kadın öğretmenler sınıf mevcudu az olan kadın öğretmenlere göre iş yaşam dengesi sağlamakta zorlanmaktadırlar.Keywords

Kadın öğretmenler, iş yaşam dengesi, Sıralı lojistik regresyon