THE PLACE AND IMPORTANCE OF FOLK SONGS IN SECONDARY EDUCATION IN THE DIMENSION OF VALUES EDUCATION

DEĞERLER EĞİTİMİ BOYUTUYLA ORTAÖĞRETİMDE TÜRKÜLERİN YERİ VE ÖNEMİ

THE PLACE AND IMPORTANCE OF FOLK SONGS IN SECONDARY EDUCATION IN THE DIMENSION OF VALUES EDUCATION

 
Author : DOĞUKAN DURSUN  , Betül KARAGÖZ DURSUN  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 23
Page : 2716-2750
DOI Number: :
Cite : DOĞUKAN DURSUN , Betül KARAGÖZ DURSUN, (2023). THE PLACE AND IMPORTANCE OF FOLK SONGS IN SECONDARY EDUCATION IN THE DIMENSION OF VALUES EDUCATION. International Journal of Eurasian Education and Culture, 23, p. 2716-2750. Doi: 10.35826/ijoecc.805.
    


Summary

The aim of this study is to determine the place and importance of folk songs in secondary education in terms of values education. Case study design, one of the qualitative designs, was used in the research. In the study, in secondary education; The folk song works in 4 books used in music lessons in 9th, 10th, 11th and 12th grades were examined and analyzed in depth. Your works; Features such as decision voice, maqam sequence, procedural knowledge, and vocal range were examined. As a result of the analysis; It was observed that there were a total of 57 folk songs in the music books, 12 in the 9th grade, 15 in the 10th grade, 14 in the 11th grade and 16 in the 12th grade. Folk songs consist of simple, combined and mixed rhythms; It is in the maqam series Uşşak, Hüseyni, Hicaz, Segâh, Çargâh, Buselik, Kürdi, Muhayyer Kürdi, Acem Kürdi, Hüzzam, Rast and Sultaniyegâh; It has been observed that the subjects of love and infatuation are dominant in terms of subject-theme. In addition, it has been determined that the values of love are mostly used in the folk songs, which are also discussed in terms of values education. One of the striking points is that the folk songs in the books are mostly chosen from folk songs that are still up to date. In line with the findings, it can be said that the number of folk songs in secondary school music textbooks is insufficient. When selecting works, it is thought that it would be better and more effective in terms of values education if field experts conduct a more detailed study and include important works that reflect Turkish culture and values.Keywords

Values education, folk song, secondary education.Abstract

Bu çalışmanın amacı, ortaöğretimde değerler eğitimi boyutuyla türkülerin yerinin ve öneminin belirlenmesidir. Araştırmada nitel desenlerden biri olan durum çalışması deseni kullanılmıştır. Çalışmada ortaöğretimde yani; 9, 10, 11 ve 12. Sınıflarda müzik derslerinde kullanılan 4 kitapta yer alan türkü formunda eserler derinlemesine incelenerek analiz edilmiştir. Eserlerin; karar sesi, makam dizisi, usûl bilgisi, ses aralığı gibi özellikleri incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda; müzik kitaplarında 9. sınıfta 12, 10. sınıfta 15, 11. sınıfta 14 ve 12. sınıfta 16 olmak üzere toplam 57 adet türkünün yer aldığı görülmüştür. Türkülerin basit, birleşik ve karma usûllerden oluştuğu; Uşşak, Hüseyni, Hicaz, Segâh, Çargâh, Buselik, Kürdi, Muhayyer Kürdi, Acem Kürdi, Hüzzam, Rast ve Sultaniyegâh makam dizilerinde olduğu; konu-tema olarak daha çok aşk, sevda, konularının hâkim olduğu görülmüştür. Ayrıca değerler eğitimi boyutuyla da ele alınan türkülerde daha çok sevgi değerlerinin işlendiği tespit edilmiştir. Kitaplarda yer alan türkülerin çoğunlukla güncelliğini koruyan türkülerden seçilmiş olması dikkat çeken noktalardan biridir. Elde edilen bulgular doğrultusunda, ortaöğretim müzik ders kitaplarında yer alan türkülerin sayıca yetersiz olduğu söylenebilir. Eser seçimi yapılırken alan uzmanlarının daha ayrıntılı bir çalışma yaparak Türk kültürünü ve değerlerini yansıtan önemli çalışmalara yer vermelerinin değerler eğitimi açısından daha iyi ve etkili olacağı düşünülmektedir.Keywords

Değerler eğitimi, türkü, ortaöğretim.