ASSESSMENT OF PRESCHOOL TEACHERS' PHYSICAL LITERACY LEVELS

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FİZİKSEL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

ASSESSMENT OF PRESCHOOL TEACHERS' PHYSICAL LITERACY LEVELS

 
Author : Yasemin HARMANCI BAŞKUT  , Özlem ORHAN  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 24
Page : 3042-3065
DOI Number: :
Cite : Yasemin HARMANCI BAŞKUT , Özlem ORHAN, (2023). ASSESSMENT OF PRESCHOOL TEACHERS' PHYSICAL LITERACY LEVELS. International Journal of Eurasian Education and Culture, 24, p. 3042-3065. Doi: 10.35826/ijoecc.808.
    


Summary

In early childhood education, opinions and attitudes of preschool teachers on physical literacy is very important for teaching “physical literacy” term in movement education and game courses. This study aimed to assess the physical literacy levels of preschool teachers. The study was in descriptive nature and based on the survey model. Totally 140 preschool teachers, all women, participated in the study voluntarily. Data collecting tools in the study included the "Personal Information Form", which was developed by the researchers, and the "Perceived Physical Literacy Instrument", which was adapted to the Turkish samples by Munusturlar and Yıldızer (2016). After transferring the collected data to the computer environment, the study utilized parametric tests (t-test, single-factor analysis of variance (One-Way ANOVA) to analyze and interpret the data. Accordingly, the statistical analyses revealed that the literacy levels of the preschool teachers displayed no statistically significant difference in terms of variables such as age, service period, educational status, and the type of institution they work for. On the other hand, the analysis results indicated that physical literacy levels of participants differ significantly in terms of attending physical activity-exercises regularly. In other words, preschool teachers who regularly engaged in physical activities and exercises had significantly higher physical literacy levels than those preschool teachers who were sedentary.Keywords

Physical literacy, physical activity, preschool teachersAbstract

Okul öncesi eğitimde, hareket eğitimi ve oyun dersleri kapsamında “fiziksel okuryazarlık” kavramının öğretilmesi için dersleri planlayan okul öncesi öğretmenlerinin bu konudaki görüş ve tavırları oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin fiziksel okuryazarlık düzeylerinin incelemesidir. Çalışma betimsel bir nitelik taşımakta olup tarama modeline göre tamamlanmıştır. Araştırmanın katılımcı grubunu tamamı kadın olmak üzere 140 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” ile Munusturlar ve Yıldızer (2016)’in Türkiye örneklemine uyarladığı “Algılanan Beden Okuryazarlığı Ölçeği” kullanılmıştır. Veri toplama aşamasından sonra elde edilen bulgular bilgisayar ortamına aktarılmış, verilerin çözümünde ve yorumlanmasında parametrik testler (t-testi, tek faktörlü varyans analizi (One-Way ANOVA) kullanılmıştır. Yapılan istatistiksel analizler sonuçlarına göre katılımcıların okuryazarlık düzeyleri arasında yaş, hizmet yılı, eğitim durumu ve çalıştıkları kurum bakımından bir farklılık saptanmamıştır. Ancak sonuçlar fiziksel aktivitelere düzenli katılım sağlayan ve egzersiz yapma durumuna göre katılımcıların fiziksel okuryazarlık puanları arasında istatistiksel olarak fark olduğunu göstermektedir. Bu sonuca göre, fiziksel aktivitelere düzenli katılım sağlayan ve egzersiz yapan okul öncesi öğretmenlerinin fiziksel okuryazarlık düzeylerinin sedanter okul öncesi öğretmenlerine göre anlamlı şekilde yüksek olduğu tespit edilmiştir.Keywords

Fiziksel okuryazalık, fiziksel aktivite, okul öncesi öğretmenleri