INVESTIGATION OF EPISTEMOLOGICAL BELIEFS AND THINKING STYLES OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT TEACHERS

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMSEL EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI VE DÜŞÜNME STİLLERİNİN İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF EPISTEMOLOGICAL BELIEFS AND THINKING STYLES OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT TEACHERS

 
Author : Kurtuluş ÖZLÜ    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 18
Page : 1334-1384
DOI Number: :
Cite : Kurtuluş ÖZLÜ , (2022). INVESTIGATION OF EPISTEMOLOGICAL BELIEFS AND THINKING STYLES OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT TEACHERS. International Journal of Eurasian Education and Culture, 18, p. 1334-1384. Doi: 10.35826/ijoecc.600.
    


Summary

The aim of this study is investigating physical education and sports teachers’ epistemological beliefs and their thinking styles in terms of several variables and finding out the relation between aforementioned concepts. The study was conducted with the relational scanning model, one of the quantitative research methods with 268 physical education and sports teachers working at different school stages and chosen through simple random sampling. “Epistemological Belief Scale” adapted in Turkish by Deryakulu and Bıkmaz (2003) and “Thinking Styles Inventory” adapted in Turkish by Buluş (2003) were used to gather data. Independent sample t-test, One-Way ANOVA, and Pearson correlation test were used for analysis. The findings of the study showed that while professional experience of physical education and sports teachers, the school stage at which they worked, and the place of their work residence didn’t cause statistically meaningful differences between groups in terms of teachers’ epistemological beliefs and thinking styles, gender variable caused statistically meaningful differences related to “legislative” and “judicial” thinking styles and “scientific epistemic” belief. Also, reading habit variable caused statistically meaningful differences related to “judicial”, “monarchic”, “oligarchic”, global”, “external”, “liberal” thinking styles and their scientific epistemological beliefs. At the end of the study, a meaningful relationship between total scores of “Epistemological Belief Scale” and “Thinking Styles Inventory” and “legislative”, “executive”, judicial”, hierarchic,”, “anarchic”, “local”, “liberal”, “conservative” sub scale scores were found at a moderate level. Also, a meaningful relationship between total scores of the scales and “monarchic”, “oligarchic”, “global”, “internal”, external” sub scale scores at low level. According to the findings of the study, the teachers who participated in the current study had strong conservative epistemological beliefs. It is recommended that some courses such as nature of science and scientific knowledge should be taken into graduate programmes as compulsory courses, and collaborating with MoNE and universities, some in-service training programmes to enhance teachers ‘epistemological beliefs should be designed for physical education teachers who are attributed as source of knowledge and guide to get knowledge. Also, it is recommended that some courses related to nature of science should be taken into high and secondary school curriculums. Besides, to enable the teachers have different thinking styles, some in- and post- service training programmes should be developed, and teachers should be encouraged to take part in these programmes.Keywords

Physical education teacher, Scientific epistemological belief, Thinking stylesAbstract

Bu araştırmanın amacı beden eğitimi öğretmenlerinin bilimsel epistemolojik inançları ile düşünme stillerini farklı değişkenler açısından incelemek ve aralarındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli ile gerçekleştirilen araştırmaya farklı okul türlerinde görev yapan ve basit tesadüfi örneklem belirleme yöntemi ile seçilen 268 beden eğitimi öğretmeni katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak beden eğitimi öğretmenlerinin bilimsel epistemolojik inançlarını belirmeye yönelik Deryakulu ve Bıkmaz (2003) tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılan “Bilimsel Epistemolojik İnançlar Ölçeği” kullanılırken, düşünme stillerini belirlemeye yönelik olarak Buluş (2003) tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılan “Düşünme Stilleri Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde bağımsız örneklemler T-Testi, tek yönlü varyans analizi (One-Way ANOVA), Pearson korelesyon testi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler ışığında beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki deneyimleri, görev yaptıkları okul düzeyleri ve görev yaptıkları yerleşim yerleri bilimsel epistemolojik inançları ve düşünme stillerinde anlamlı farklılaşmaya neden olmazken, cinsiyetleri “yasama” ve “yargı” düşünme stillerinde ile bilimsel epistemolojik inançlarında, kitap okuma alışkanlıkları ise “yargı”, “monarşik”, “hiyerarşik”, “dışsal” ve “liberal” düşünme stilleri ile bilimsel epistemolojik inançlarında farklılaşmaya neden olduğu tespit edilmiştir. Beden eğitimi öğretmenlerinin “Bilimsel Epistemolojik İnanç Ölçeği” toplam puanları ile “Düşünme Stilleri Ölçeği” toplam puanları,  “yasama”, “yürütme”, “yargı”, “hiyerarşik”, anarşik, “lokal”, “liberal”, “muhafazakâr” alt boyutları arasında orta düzeyde, “monarşik”, “oligarşik”, “global”, içsel, “dışsal” alt boyutları arasında düşük düzeyde anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre araştırmamıza katılan beden eğitimi öğretmenleri güçlü geleneksel bilimsel inanca sahip olduğu belirlenmiştir. Bilgi kaynağı ve bilginin kazanılmasında rehber olarak kabul edilen beden eğitimi öğretmenlerinin bilgi ve bilginin doğasına olan farkındalıklarının sağlanması ve bilginin kapsam ve sınırlılıklarına ilişkin seviyelerinin artması için lisans eğitimleri boyunca bilimsel bilgi, bilimin doğası derslerinin zorunlu ders kapsamına alınması, bilimsel epistemoloji inancının oluşabilmesi için hizmet içi eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi, ortaokul ve lise müfredatlarında bilimsel bilgi ve bilginin doğası ile ilgili derslerin eklenmesi önerilmektedir. Ayrıca öğretmenlerin farklı düşünme stillerine de sahip olabilmesi için eğitim öğretim yılı öncesi ve sonrasında gerçekleştirilen mesleki gelişim seminerlerinde ilgili konu üzerine çalışmaların gerçekleştirilmesi önerilmektedir.Keywords

Beden eğitimi öğretmeni, Bilimsel epistemolojik inanç, Düşünme stilleri