A PHENOMENOLOGICAL STUDY ON THE MEANING OF THE MUSIC TEACHING PROFESSION

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ MESLEĞİNİN ANLAMINA YÖNELİK FENOMENOLOJİK BİR ÇALIŞMA

A PHENOMENOLOGICAL STUDY ON THE MEANING OF THE MUSIC TEACHING PROFESSION

 
Author : Yıldız MUTLU YILDIZ    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 19
Page : 2399-2440
DOI Number: :
Cite : Yıldız MUTLU YILDIZ , (2022). A PHENOMENOLOGICAL STUDY ON THE MEANING OF THE MUSIC TEACHING PROFESSION. International Journal of Eurasian Education and Culture, 19, p. 2399-2440. Doi: 10.35826/ijoecc.629.
    


Summary

The purpose of this research is to examine the contribution of Music Teacher Kazım Usta to the field of music through his professional experiences, his field of influence and the development of his professional identity for his profession, and thus to investigate the meaning attributed to the music teaching profession. The phenomenology approach, which is a qualitative research design, was adopted in the study. In line with the research design, the structure and essence of music teaching as a profession were emphasized, based on the professional experiences of Music Teacher Kazım Usta. In addition to this, it was aimed to determine the meaning of music teacher based on the experiences of the students who chose the music field of Kazım Usta as a profession. Data were obtained from semi-structured interviews conducted face-to-face, online and using e-form. Criterion sampling method, one of the sampling methods for the study group, was used. The number of participants in the study consisted of 16 people. While analyzing the research data, the stages of bracketing, phenomenological reduction, imaginative variation, synthesizing meaning and essences were followed. As a result of the analysis of the data, it was seen that the structure and essence of the music teaching profession consists of the following features, based on the professional experiences of Music Teacher Kazım Usta; 1) discovering talent, 2) persuading students and their families and professionally directing them to the field of music, 3) involving the school administration, 4) being an idealist, 5) proving the importance of music as a lesson and a field, 6) assimilating music teaching, 7) become a brand as a music teacher. On the other hand, for students who have chosen music as a profession, the following factors drew attention to the meaning of the music teacher; 1) being the reason for choosing music as a profession for the student, 2) being a turning point in the student's life, 3) discovering and directing the potential in the student, 4) displaying a disciplined, caring, principled, equipped and forward-looking teacher. The results obtained in the research has showed that it is possible for a teacher to build his/her own professional identity and be successful by considering the relationship between the social and cultural context. However, it has also revealed that music teaching is in a structure that requires passion, commitment and continuous development. Therefore, in the process of training music teachers, questioning the philosophical and conceptual dimensions of the music teaching profession has been effective in the emergence of good practice examples and especially in the development of positive music teacher identities.Keywords

Music teaching, music teacher, phenomenology.Abstract

Bu araştırmada Müzik Öğretmeni Kazım Usta’nın mesleki deneyimleri, oluşturduğu etki alanı ve mesleğine yönelik profesyonel kimliğin gelişimi ile müzik alanına yapmış olduğu katkı ve müzik öğretmenliği mesleğine yüklenilen anlamı incelemek amaçlanmıştır. Çalışmada nitel bir araştırma deseni olan fenomenoloji yaklaşımı benimsenmiştir. Araştırma deseni doğrultusunda Müzik Öğretmeni Kazım Usta’nın mesleki deneyimlerinden yola çıkarak meslek olarak müzik öğretmenliğinin yapısı ve özü yanı sıra Müzik Öğretmeni Kazım Usta’nın müzik alanını meslek olarak seçmiş öğrencilerinin deneyimlerinden hareketle müzik öğretmeninin anlamını belirlemeye odaklanılmıştır. Araştırma verileri yüz yüze, çevrimiçi ve e-form kullanılarak gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmelerden elde edilmiştir. Çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırmada yer alan katılımcı sayısı 16 kişiden oluşmaktadır. Araştırma verileri analiz edilirken parantezleme, fenomenolojik redüksiyon, imgesel çeşitleme ve anlam ve özlerin sentezlenmesi aşamaları takip edilmiştir. Verilerin analizi sonucunda Müzik Öğretmeni Kazım Usta’nın mesleki deneyimlerinden hareketle müzik öğretmenliği mesleğinin yapısı ve özünün 1) yeteneği keşfetme, 2) öğrenciyi, ailesini ikna etme ve mesleki olarak müzik alanına yöneltme, 3) okul idaresini sürece dâhil etme, 4) idealist olma, 5) müziğin ders ve alan olarak önemini kanıtlama, 6) müzik öğretmenliğini özümseme, 7) müzik öğretmeni olarak bir marka olma unsurlarından oluştuğu görülmüştür. Müziği meslek olarak seçmiş öğrenciler için müzik öğretmeninin anlamını ise 1) öğrenci için meslek olarak müziği seçme nedeni olma, 2) öğrencinin hayatında bir dönüm noktası olma, 3) öğrencideki potansiyeli keşfetme ve yönlendirme, 4) disiplinli, sevecen, ilkeli, donanımlı ve ileri görüşlü bir öğretmen duruşu sergileme unsurlarının oluşturduğu belirlenmiştir. Araştırmada ulaşılan sonuçlar göstermektedir ki bir öğretmenin sosyal ve kültürel bağlam arasındaki ilişkiyi dikkate alarak kendi mesleki kimliğini inşaa etmesi ve başarılı olması mümkündür. Bununla birlikte müzik öğretmenliği tutku, bağlılık ve sürekli gelişimi gerektiren bir yapıdadır. Dolayısı ile müzik öğretmeni yetiştirme sürecinde müzik öğretmenliği mesleğinin felsefi ve kavramsal boyutlarının sorgulanması, bununla birlikte iyi uygulama örneklerinin ortaya çıkması özellikle olumlu müzik öğretmeni kimliklerinin geliştirilmesinde etkili görülmektedir.Keywords

Müzik öğretmenliği, müzik öğretmeni, fenomenoloji.