TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE AND CERTIFICATE PROGRAMS AS A SPECIALIZATION

BİR İHTİSAS ALANI OLARAK YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ VE SERTİFİKA PROGRAMLARI

TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE AND CERTIFICATE PROGRAMS AS A SPECIALIZATION

 
Author : TARIK DEMİR    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 20
Page : 481-508
DOI Number: :
Cite : TARIK DEMİR , (2023). TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE AND CERTIFICATE PROGRAMS AS A SPECIALIZATION. International Journal of Eurasian Education and Culture, 20, p. 481-508. Doi: 10.35826/ijoecc.647.
    


Summary

In the field of Turkish education, in addition to teaching Turkish as a mother tongue, sub-studies such as teaching Turkish as a second/foreign language, teaching Turkish to bilinguals and Turkish ancestry continue their development accompanied by discussions. In these sub-areas, the greatest development in terms of both demand and supply is in teaching Turkish as a second/foreign language. In direct proportion to the number of students who want to learn Turkish as a second/foreign language, the number of instructors and teachers employed in the field is also increasing. This increase and the problems experienced in the process are somehow associated with the instructors who are the basic elements of teaching. The source of the problems and therefore the solutions is accepted as the absence of a special undergraduate program in which teachers who teach Turkish as a second/foreign language are trained. Instructors who will work in field are compensated by employing personnel from many branches related to the field for the training of teachers, and this situation creates different problems. Certification programs are opened in order to train expert personnel to work in the field, but these programs provide solutions to some specific problems, but they also bring new problems due to the lack of standards and audits in the field. One of the important problems in the field is that despite the absence of an undergraduate program, there are graduate programs related to the field, but the graduation certificate from these programs is not as strong and valid as a certificate. While the certificates are paid, they may obtained without examination and with short-term programs, it’s important to describe the size and diversity of the problems, although graduate programs last for at least two academic years and are obtained as a result of tests, they are not accepted as certificates at entry to the profession. Certificate programs can be arranged by many TÖMER, DİLMER or SEM in a way that is far from the standard. Such contradictions, inconsistent practices cause the specialization in the field to progress in problematic and controversial manner. In this study, the current situation is analyzed in the focus of teaching Turkish as a foreign language, the document analysis method, which is the qualitative research models of the problem of specialization in Turkish education, was used.Keywords

Turkish as a foreign language, teacher training, specialization, certificate program.Abstract

Türkçe eğitimi alanında ana dli olarak Türkçe öğretimin yanı sıra ikinci/yabancı dil dil olarak, iki dillilere ve Türk soylulara Türkçe öğretimi gibi alt çalışma alanları tartışmalara eşliğinde gelişimini sürdürmektedir. Bu alt alanlarda hem talep hem de arz noktasında en büyük gelişim ikinci/yabancı dil olarak Türkçe öğretimindedir. İkinci/yabancı dil olarak Türkçe öğrenmek isteyen öğrenci sayısı ile doğru orantılı bir şekilde alanda istihdam edilen öğretici, öğretmen sayısı da artmaktadır. Bu artış ve süreçte yaşanan sorunlar bir şekilde öğretimin temel unsuru olan öğreticilerle ilişkilendirilmektedir. Sorunların ve dolayısıyla çözümlerin kaynağı ise Türkçeyi ikinci/yabancı dil olarak öğreten öğreticilerin yetiştirildiği özel bir lisans programı bulunmaması olarak görülmektedir. Alanda çalışacak öğreticilerin, öğretmenlerin yetiştirilmesi için alana ilgili birçok branştan personel istihdam edilmesi yoluyla telafi edilmektedir ve bu durum farklı sorunlar doğurmaktadır. Alanda çalışacak uzman personelin yetiştirilebilmesi amacıyla sertifika programları açılmaktır ancak bu programlar bazı sorunlara çözüm üretmekle birlikte alandaki standart ve denetim eksiliği sebebi ile yeni sorunları da beraberinde getirmektedir. Lisans programının yokluğuna rağmen alanla ilişkili lisansüstü programların olması ancak bu programlardan alınan mezuniyet belgesinin sertifika kadar kuvvetli, geçerli olmaması alandaki önemli sorunlardan biridir. Sertifikaların ücretli olması, çoğunlukla sınavsız biçimde ve kısa süreli programlarla alınabilirken lisansüstü programların en az iki eğitim-öğretim yılınca sürmesi ve sınanmalar sonucu elde ediliyor olmasına rağmen mesleğe girişte sertifika kadar kabul görmemesi alandaki sorunların boyut ve çeşitliliğini betimlemek açısından önem arz etmektedir. Sertifika programları ise birçok TÖMER, DİLMER veya SEM tarafından standarttan uzak biçimde düzenlenebilmektedir. Bunun gibi çelişkiler ve tutarsız uygulamalar alandaki ihtisaslaşmanın sorunlu ve tartışmalı biçimde ilerlemesine sebep olmaktadır. Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi odağında mevcut durumun analiz edildiği bu çalışmada Türkçe eğitimindeki ihtisaslaşma sorunu nitel araştırma modellerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır.Keywords

Yabancı dil olarak Türkçe, öğretmen yetiştirme, ihtisas, sertifika programı.