REFUSAL STRATEGIES OF FOREIGN STUDENTS LEARNING TURKISH AT B1 LEVEL

B1 DÜZEYİNDE TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI ÖĞRENCİLERİN REDDETME STRATEJİLERİ

REFUSAL STRATEGIES OF FOREIGN STUDENTS LEARNING TURKISH AT B1 LEVEL

 
Author : Mehmet Celal Varışoğlu  , Serdar BAŞUTKU, Şerife KAFALİ  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 20
Page : 301-332
DOI Number: :
Cite : Mehmet Celal Varışoğlu , Serdar BAŞUTKU, Şerife KAFALİ, (2023). REFUSAL STRATEGIES OF FOREIGN STUDENTS LEARNING TURKISH AT B1 LEVEL. International Journal of Eurasian Education and Culture, 20, p. 301-332. Doi: 10.35826/ijoecc.650.
    


Summary

In communication, both direct and indirect refusal statements are formed when the other party wants to respond negatively to the discourses such as offers, invitations, requests, and suggestion proposed by the speaker. Various refusal strategies are developed by the speaker in order to reduce or minimize the destructive effects of the negative response. This requires a high level of pragmatics competence on the part of the refuser. Accordingly, students learning Turkish as a foreign language should not only know the language well, but also include socio-cultural elements in the context while refusing a situation. In this context, various strategies are used for refusal expressions such as offers, requests, invitations and suggestions. In this study, it is aimed to make an evaluation on the refusal strategies of foreign students learning Turkish at B1 level. Phenomenology design was used in the study. The data were collected from volunteer students who were in Turkey to study and who learned Turkish at …..University TÖMER, using convenience sampling technique. Discourse-completion task was used in the research, various case studies were given to the students and content analysis was performed on their answers. At the end of the study, an evaluation was made about which refusal strategies were used, the reasons used in the refusal strategies, the precision and meaning of the refusal, the characteristics of the refusal sentences and the conjunctions used. In the study, it was concluded that the strategies of refusal by explaining, refusing by offering options and refusing by offering conditions' were used more. In addition, it was determined that 22 different strategies were included and 59.3% of them were negative meaningful strategies. The other conclusion reached in the study is that the refusal is made mostly because of necessity, obligation and habit, and the conjunctions but, and, because are used the most in refusal statementsKeywords

Teaching Turkish to foreigners, refusal strategies, B1 level, speech actsAbstract

İletişimde konuşucu tarafından ileri sürülen davet, istek, rica, yardım vb. söylemlere, karşı tarafın olumsuz bir şekilde yanıt vermek istemesi ile hem doğrudan hem de dolaylı şekilde ret ifadeleri oluşmaktadır. Olumsuz cevabın yıkıcı etkilerini azaltmak veya en aza indirmek amacıyla konuşucu tarafından çeşitli reddetme stratejileri geliştirilir. Bu da reddeden için üst düzey bir edim bilimsel yeti gerektirmektedir. Buna bağlı olarak, yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin bir durumu reddederken dili iyi bilmelerinin yanında sosyokültürel unsurları da bağlama dâhil etmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda teklif, rica, davet ve öneri vb. ifadelerin reddedilmesinde de çeşitli stratejiler kullanılmaktadır. Bu çalışmada B1 düzeyinde Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin reddetme stratejileri üzerine bir değerlendirme yapmak amaçlanmıştır. Çalışmada olgu bilim deseni kullanılmıştır. Veriler, eğitim almak için Türkiye’ye gelen ve … Üniversitesi TÖMER’de Türkçe öğrenen gönüllü öğrencilerden kolay ulaşılabilir örnekleme tekniğiyle toplanmıştır. Araştırmada söylem tamamlama testi kullanılmış, öğrencilere çeşitli örnek olaylar verilmiş ve verdikleri cevaplar üzerinde içerik analizi yapılmıştır. Çalışma sonunda hangi reddetme stratejilerinin kullanıldığı, reddetme stratejilerinde kullanılan gerekçeler ve anlamları, reddetme cümlelerinin özelliği ve kullanılan bağlaçlar hakkında değerlendirme yapılmıştır. Çalışmada ulaşılan sonuçlara göre “Açıklama yaparak reddetme, seçenek sunarak reddetme ve şart sunarak reddetme” stratejilerinin daha çok kullanıldığı; 27 farklı stratejiye yer verildiği; %59.3 oranında olumsuz anlamlı stratejiye yer verildiği; reddetmenin en çok zorunluluk, alışkanlık, kişisel tercih ve meşguliyet nedeniyle yapıldığı; reddetme ifadelerinde en çok ama, ve, çünkü bağlaçlarının kullanıldığı ortaya konulmuştur.Keywords

Yabancılara Türkçe öğretimi, reddetme stratejileri, B1 düzeyi, söz edimleri