PROBLEMS AND SOLUTION OFFERS REGARDING THE TEACHING PRACTICE COURSE ACCORDING TO THE OPINIONS OF FACULTY MEMBERS AND TEACHERS

ÖĞRETİM ÜYELERİ VE ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

PROBLEMS AND SOLUTION OFFERS REGARDING THE TEACHING PRACTICE COURSE ACCORDING TO THE OPINIONS OF FACULTY MEMBERS AND TEACHERS

 
Author : Zeki Öğdem  , Emre Sönmez, Onur Erdoğan  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 20
Page : 97-134
DOI Number: :
Cite : Zeki Öğdem , Emre Sönmez, Onur Erdoğan, (2023). PROBLEMS AND SOLUTION OFFERS REGARDING THE TEACHING PRACTICE COURSE ACCORDING TO THE OPINIONS OF FACULTY MEMBERS AND TEACHERS. International Journal of Eurasian Education and Culture, 20, p. 97-134. Doi: 10.35826/ijoecc.675.
    


Summary

This study aims to determine the problems experienced in the teaching practice course in teaching programs and suggestions for the solution to these problems. This study, in which the qualitative research approach was used, was designed in the phenomenology pattern. The participants consisted of 10 faculty members and 10 teachers. In the study, data were collected from the participants through interviews conducted online through semi-structured interview forms. The data were analyzed using both content analysis and descriptive analysis techniques. The results of the research pointed out that the practice teachers and faculty members had problems in terms of gaining professional skills, communication between the faculty and the school, and evaluation, and they offered solutions for these problems. The research results revealed that the practice teachers and faculty members had problems about the curriculum, the negative personal characteristics of the pre-service teacher, the lack of classroom management, the low number of practical courses, the lack of professional knowledge of the pre-service teacher, the incompatibility of the curriculum, the systemic problems, the communication problems between the stakeholders, the lack of measurement tool, the lack of objective behavior, the lack of evaluation according to teaching fields, lack of feedback, lack of classroom management experience, the conflict between faculty and school program, the high number of students per practice faculty member and teacher, failure to coordinate the evaluation, limited activities in the plans, and the high number of students per instructor.Keywords

Teaching practice course, faculty members, teachers, phenomenologyAbstract

Bu çalışma, öğretmenlik programlarında gerçekleştirilen öğretmenlik uygulaması dersine ilişkin yaşanan sorunları ve bu sorunların çözümüne ilişkin önerileri belirlemeyi amaçlamaktadır. Nitel araştırma yaklaşımının kullanıldığı bu çalışma, olgubilim deseninde tasarlanmıştır. Katılımcılar 10 öğretim üyesi ve 10 öğretmenden oluşmuştur. Çalışmada veriler, katılımcılardan yarı yapılandırılmış görüşme formları aracılığıyla çevrim içi ortamda yapılan görüşmeler aracılığıyla toplanmıştır. Veriler hem içerik analizi hem de betimsel analiz tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma sonuçları, uygulama öğretmenlerinin ve öğretim üyelerinin mesleki beceri kazandırma, fakülte-okul arası iletişim ve değerlendirme boyutlarında sorunlar yaşadıklarına işaret etmiş ve bu sorunlara dönük çözüm önerileri sunmuşlardır. Araştırma sonuçları; uygulama öğretmenlerinin ve öğretim üyelerinin müfredat, öğretmen adayının olumsuz kişisel özellikleri, sınıf yönetimi eksikliği, uygulama ders sayısının azlığı, öğretmen adayının mesleki bilgi yetersizliği, ders programlarının uyumsuzluğu, sistemsel sorunlar, paydaşlar arasında iletişim sorunları, ölçme aracı eksikliği, objektif davranılmaması, öğretmenlik alanlarına göre değerlendirme olmaması, geri bildirim eksikliği, sınıf yönetimi deneyim azlığı, fakülte-okul programının çakışması, uygulama öğretim üyesine ve öğretmene düşen öğrenci sayısının fazlalığı, değerlendirmenin eşgüdüm içinde yapılamaması, planlarında yer alan etkinliklerin kısıtlı olması ve öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının fazla olması konularında sorunlar yaşadıklarını ortaya koymuştur.Keywords

Öğretmenlik uygulaması dersi, öğretim üyeleri, öğretmenler, olgubilim